Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Obok padaczki samoistnej, która byc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obok padaczki samoistnej, która być może, mimo wszystkich wątpliwości, ma swój swoisty czynnik etiologiczny, muszą się w klasie tej znaleźć przypadki różnej etiologii, na obecnym pozio- mie techniki diagnostycznej nie dające się rozpoznać. Taki sam zarzut można postawić grupie psychopatii i charakteropatii. Niektóre charakteropatie na- leżą niewątpliwie do odpowiednich pod względem etiologii klas. Ale i tutaj wzgląd praktyczny i trzeźwa ocena naszych możliwości diagnostycznych na obecnym poziomie techniki badania skłaniają nas do wyosobnienia takiej od- rębnej klasy, której składniki łączą podobieństwo obrazu klinicznego. Jeszcze .wiekszą niekorisekwencją zdaje się być ze stanowiska systematyki wspólne omawianie organicznych charakteropatii z psychopatiami, o których zakłada się, że nie są pochodzenia organicznego, lecz że są wariantami w zakresie po- jęcia normy.. Nastąpiło więc tutaj przesunięcie nie tylko z klasy do klasy w obrębie tej samej “warstwy” psychoorganicznej, lecz co więcej, z okresu przedchorobowego do okresu chorobowego. Za tym pogwałceniem klucza sy- stematyki przemawiają doniosłe względy dydaktyczno-kliniczne. Mianowicie, różnicowanie między psychopatią a organiczną charakteropatią. jest zadaniem bardzo trudnym, w konkretnym przypadku nie zawsze wykonalnym. Psy- chopatie należą więc teoretycznie do okresu przed chorobowego, lecz praktycz- nie- muszą być nadal omawiane łącznie z ehorobami psycheorganicznymi. Klasyfikacja czynnościowych zespołów psychotycznych lub ner- wicowych również nie jest zadaniem łatwym. Tutaj oczywiście ani klucz etio- logiczno-nozologiczny, ani anatomopatologiczny nie wchodzą w rachubę, cho- dzi bowiem o jednostki nozograficzne, które nie mają stałego uwarunkowania etiologicznego dla danego zespołu swoistego. Pozostawiając przyszłym bada- niom tajemnicę ich patogenezy i patofizjologii, ograniczyć się musimy w kli- nice z konieczności do faktów nozograficznych. Jednym z nich jest podział na psychozy i nerwice (psychonerwice). [hasła pokrewne: , olejek makadamia, ubranka dla niemowląt, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek makadamia’

Obok padaczki samoistnej, która byc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Według Bykowa, podnieta psychiczna ma w patogenezie nie mniejszą war-• tość przyczynową niż inne podniety, np. fizyczne, chemiczne lub biologiczne. Podniety psychiczne mogą za pomocą odruchów warunkowych przez promie- niowanie, hamowanie, indukcję wywoływać zmiany i choroby organiczne. Wie- lokrotne podniety psychiczne wywołują przejściowe nadciśnienie. Z biegiem czasu wskutek odruchów warunkowych ustala się ciśnienie na nowym, stale podwyższonym poziomie (Graszczenkow). W świetle teorii nerwizmu zmiany organiczne psychogenne dadzą się wytłumaczyć fizjopatologicznie. Choroby psy- chogenne były do niedawna dziedziną wyłącznie psychiatryczną. Dzięki ner- wizmowi promieniują te zagadnienia w kierunku fizjologii, fizjopatologii, kli- niki chorób wewnętrznych i wielu innych specjalności lekarskich. Sprawy psy- chiczne przestały zajmować tylko psychiatrów. Budzą one coraz żywsze zain- teresowanie wśród przedstawicieli wszystkich gałęzi medycyny. Można by po- wiedzieć paradoksalnie,. że odtąd nie psychiatria jest gałęzią medycyny, lecz: że cała medycyna staje się rozgałęzieniem psychiatrii. Wymownym przykła-• dem tej sytuacji jest medycyna psychosomatyczna i powszechny entuzjazm, jaki można na tym polu obserwować na zachodzie Europy. i w Ameryce. Piśmiennictwo psychosomatyczne zawiera niezliczoną ilość faktów kaiuistycz- nych i spostrzeżeń na temat psychogennego pochodzenia wielu cierpień soma- tycznych. Oczywiście interpretacja tych faktów utrzymana jest w duchu psy- cheanalizy. Tym niemniej ruch ten dostarczył potężnej broni psychoterapeu- tom. Tym tłumaczy się ogromne rozpowszechnienie psychoterapii np. w Ame-• ryce. W wielu krajach psychiatria uchodzi za jedną z dyscyplin podstawowych .. Stieve (1952) ogłosił wyniki swych badań dotyczących wpływu układu ner-• wowego na budowę i czynności narządów płciowych człowieka. Wyniki te, jak sam autor przyznaje, stanowią potwierdzenie nauki Pawłowa. Pod. wpływem wstrząsających przeżyć psychicznych czynności jąder ustają zupełnie, może za-• niknąć zupełnie wytwarzanie się plemników. [patrz też: , kosmetyki naturalne, olejek makadamia, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off