Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

MOCZENIE MIMOWOLNE SAMOISTNE (ENURESIS ESSENTIALIS)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

MOCZENIE MIMOWOLNE SAMOISTNE (ENURESIS ESSENTIALIS) Niektórzy uważają nietrzymanie moczu (incontinentia urinae) za pojęcie ogól- niejsze, oznaczające w ogóle niezdolność utrzymania moczu, powodującą mimo- wolne moczenie się. Moczenie nocne lub dzienne (enuresis nocturna aut diurna) byłoby wówczas jedną z postaci nietrzymania moczu. Przeważa jednak mia- nownictwo ostro przeciwstawiające pojęcia enuresis i incontinentia. Pod to ostat- nie pojęcie podpadają przypadki wywołane przez anatomiczne zmiany w narzą- dzie moczowo-płciowym lub przez organiczne zmiany w układzie nerwowym ośro-dkowym. Nietrzymanie moczu może być wynikiem różnych chorób, np. za- palenia pęcherza, zaburzeń rozwojowych pęcherza i cewki moczowej, cukrzycy, moczówki prostej, zapalenia miedniczek nerkowych, kamicy pęcherzowej, tarni dwudzielnej, organicznych chorób rdzenia tudzież mózgu, stwardnienia wiele- ogniskowego, porażenia postępującego itd. Mechaniści przypisują w patogene- zie moczenia samoistnego tego rodzaju miejscowym schorzeniom zasadniczą rolę, zwłaszcza tarni dwudzielnej (spina bifida occulta), a w przypadkach, w któ- rych nie da się dowieść istnienia takich schorzeń miejscowych, zakładają nie- dorozwój rdzeniowych ośrodków oddawania moczu. Jest to pogląd niewątpli- wie mylny. Moczenie mimowolne jest sprawą czynnościową i tylko takie przy- padki podpadają pod to pojęcie. Jest to więc psychonerwica, której istotnym objawem jest zaburzenie czynnościowe aktu opróżniania pęcherza (mictio). Słusz- niejsze jest więc określenie tej sprawy jako nerwicy narządowej (organosis), polegającej na upośledzeniu czynności zwieracza pęcherza lub na wzmożonej pobudliwości wypierania ,moczu (Malinowski). Istotną rolę odgrywają tu spa- czone odruchy warunkowe, zrozumiałe tylko ze stanowiska patologii korowo- -trzewiowej. Z zasady chodzi tu też o wzmożoną pobudliwość nerwową, tzw. ner- wowość. Stan ten nie musi być jednak przyczyną, gdyż może być skutkiem moczenia nocnego jako psychonerwicy. Szczególną rolę zdaje się odgrywać wagotonia. [podobne: , opieka medyczna, Bielizna nocna damska, Depilacja laserowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

MOCZENIE MIMOWOLNE SAMOISTNE (ENURESIS ESSENTIALIS)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zwykłym następstwem zaburzeń zdolności zapamiętywania i narastającej w związku z tym luki pamięciowej jest dezorientacja w czasie, miejscu, otoczeniu, sytuacji i we własnej osobowości. Tu- taj rówmez zaznacza się określona kolejność. Najczulsza jest orientacja w cza- sie, którą chorzy zatracają czasem w nie bardzo daleko posuniętym procesie otępieniowym. Często zdarza się, że chorzy dzień i miesiąc bieżący dobrze po- dają, lecz mylą się co do roku bieżącego, a przynajmniej zatracają pewność w tym kierunku. Przy dalej posuniętym otępieniu dezorientacja w czasie może , dochodzić do dziesiątków lat, a równolegle z tym chory przestaje wiedzieć, gdzie jest, przestaje rozpoznawać swoje otoczenie i rozumieć sytuację, w której żyje. Orientacja we własnej osobowości (“autopsychiczna”) cierpi tylko w bardzo daleko posuniętych procesach otępieni owych, np. w starczym. Zaburzeń tych nie trzeba mieszać z dezorientacją wskutek omamów i urojeń. 3. Otępienie (dementia) jest objawem wprost patognomonicznym dla zespołów organicznych. Odpowiednikiem jego może być niedorozwój. Niski po- ziom inteligencji jest zawsze sprawą organiczną. Ludzie pracujący umysłowo mogą otępienie pokrywać w czasie badania swoimi wiadomościami fachowymi i wyuczonymi frazesami. Ci, którzy znali chorego dawniej, podają nam często, .że jego sprawność intelektualna obniżyła się. Informatorami naszymi bywają członkowie rodziny, koledzy zawodowi, współpracownicy, przełożeni itd. Bar- dzo często osoby te nie umieją wyrazić, wytłumaczyć, na czym polega zmiana na gorsze. Mimo to opinie takie są bardzo cenne, gdyż są wzięte z życia i nigdy nie należy ich lekceważyć. Dają one czasem więcej niż najbardziej pomysłowe testy. [hasła pokrewne: , kosmetyki organiczne, opieka medyczna, wózki dziecięce ]

Comments Off

« Previous Entries