Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

W drugim roku zycia wyrobic

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W drugim roku życia wyrobić się musi u dziecka nowy związek czasowy, mianowicie między doznaniem parcia na mocz a zgłoszeniem potrzeby. Odruch ten musi wystąpić w okresie sennego przyćmienia świadomości, po czym dziecko musi odczekać, aż nadejdzie pomoc. Konieczność odczekania ćwiczy zdolność korowego hamowania, wymaga bowiem przetrzymania na jakiś czas parcia na mocz. Dziecko musi się nauczyć zgłaszania potrzeby, gdy tylko parcie na mocz się rozpocznie. Nie powinno ono czekać, aż pęcherz przepełni się nadmiernie. Wychowanie tego odruchu na wczesne podrażnienia ze strony pęcherza zależy od natychmiastowego wysadzenia dziecka, gdy tylko zacznie się przez sen nie- spokojnie poruszać i stękać. Szkodliwe jest natomiast zapobiegawcze wysadza- nie dziecka w nocy, gdy śpi spokojnie. Sposób ten uniemożliwia wytworzenie się odruchu obudzenia na podrażnienie ze strony pęcherza, a zresztą i tak nie prowadzi do celu. Można bowiem zauważyć, że czasem wkrÓtce po skutecznym wysadzeniu w nocy, gdy mocz w pęcherzu nie zdążył się jeszcze w większej ilości nagromadzić, następuje zmoczenie nocne . .Nie zależy ono bowiem od stop- nia wypełnienia pęcherza, o czym się często zapomina. Opanowanie parcia na mocz zdaje się być w ogóle dla dziecka rzeczą trudniejszą niż dla dorosłego, zwrócono bowiem uwagę na fakt, że opróżnienie pęcherza u malutkiego dziecka odbywa się pod znacznie większym ciśnieniem niż u dorosłego. Słusznie podkreśla Tramer, że nie istnieje tzw. “typ enuretyka”. Każde dziecko może się nabawić tego cierpienia, jeżeli otoczenie będzie popełniało w stosunku do niego pewne błędy wychowawcze. Oczywiście bardziej zagro- żone są dzieci neuropatyczne i psychopatyczne, chociaż pierwotność tego uspo- sobienia stawia się dzisiaj pod znakiem zapytania. “Moczenie zależy nie tyle od charakteru dziecka, ile od charakteru jego otoczenia” (ChristoHel za Tra- merem). Niektórzy widzą ważny czynnik sprzyjający moczeniu nocnemu w nie- spokojnym, zakłóconym śnie, który poprzedza bezpośrednio oddanie moczu. Jeżeli roztoczony jest dozór nad śpiącym dzieckiem, można często zapobiec. w porę zmoczeniu się przez wysadzenie dziecka na nocnik. Inni uważają za ważny czynnik sprzyjający podrażnienia płciowe, wynikające najczęściej ze wspólnego przebywania dziecka z rodzicami w nocy. Stykanie się z życiem płciowym rodziców stanowi niewątpliwie ciężki uraz psychiczny. Spostrzeże- nia tego typu posiadają doniosłość w postępowaniu zapobiegawczym. Ze wszyst- kiego tego wynika, że w przypadkach moczenia nocnego nie powinno się ar- bitralnie wszystkiego sprowadzać do neuropatii lub psychopatii, lecz raczej dokonać szczegółowego badania somatycznego, neurologicznego i społeczno- psychiatrycznego, aby wniknąć w osobnicze warunki, wśród których powstała ta psychonerwica. [przypisy: , tusz do rzęs, Bielizna nocna damska, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

W drugim roku zycia wyrobic

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trzypiętrowe rozpoznania etioepigenetyczne, jakkolwiek odpowiadają rze- czywistości klinicznej, stwarzają ogromne trudności statystykom, którzy dążą do uproszczenia zagadnień rozpoznawczych. Wyobraźmy sobie analogiczne sprawy w dziedzinie medycyny somatycznej. Wiemy, że w owrzodzeniu tocz- niowym bardzo często pojawia się rak. Jest to również zjawisko etioepigenezy, chociaż rozgrywające się jakby w innym wymiarze. Proces toczniowy stwa- rza tutaj warunki dla powstania epigenetycznego nawarstwienia nowotworo- wego. Statystyk, który bada zagadnienie zachorowalności, powinien jednego i tego samego osobnika uwzględnić dwukrotnie, mianowicie zarówno jako chorego na raka, jak i jako chorego na gruźlicę skóry. Ten sam osobnik powi- nien się pojawić w statystyce dwukrotnie. Taką samą etioepigenezę widzą oku- liści w zjawisku występowania pewnych schorzeń oczu (episde1itis, keratitis Itd.) na tle procesów ropnych stomatologicznych. Leczyć można wówczas obja- wowo nawarstwienie okulistyczne lub przyczynowo-podstawowe schorzenie zę- bów. Te same zjawiska etioepigenezy odgrywają w psychiatrii, jak widzie- liśmy, nieporównanie donioślejszą rolę. W statystykach uproszczonych często- kroć powstają wskutek tego zniekształcenia rzeczywistości klinicznej. Jeżeli w przebiegu guza mózgu wystąpiło majaczenie, to i turnor cerebri, i majacze- nie zasługują w rćwnej mierze na uwzględnienie. Zespół paranoidalny na tle schizofrenii przewlekłej i takiż sam zespół na tle niedoczynności tarczycy są identyczną jednostką statystyczną. A jednak w statystyce urzędowej pierwszy przypadek nazwany zostanie schizophrenia paranoides lub nawet bez tego przymiotnika, a drugi przypadek znajdzie się, być może, między chorobami układu dokrewnego albo też, jeżeli przypadek ten znajdzie się w szpitalu psy- chiatrycznym, nazwany zostanie np. psychozą na tle autointoksykacji, a może zaliczony zostanie do schizofrenii. Przykładów takich można by przytoczyć bez liku. Nie tu jest miejsce, w którym by należało kusić się o rozwiązanie tych trudności. Samo zagadnienie jest jednak zbyt ważne, aby wolno je było po- minąć milczeniem. Trzeba wiedzieć, że same podstawy sprawozdawczości psy- chiatrycznej, a tym samym i statystyki, domagają się zreformowania. Sta- tystyka musi się nagiąć do życia, a nie na odwrót. [przypisy: , pieczenie w miejscach intymnych, olejek arganowy do włosów, witamina b6 ]

Comments Off

« Previous Entries