Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘proktolog’

Slusznosc naukowa i spoleczna istnienia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Słuszność naukowa i społeczna istnienia pojęcia poczytalności ograniczonej z powodu zaburzeń psychicznych, a więc istnienia art. 18 w kodeksie karnym, jest jeszcze ciągle przedmiotem dyskusji i sporów zarówno wśród świata psy- chiatrów, jak i prawników. Wielu stoi na stanowisku, że sprawca czynu może być tylko poczytalny lub niepoczytalny. Na takim też stanowisku stoi m. in. ra- dziecki kodeks karny, który ma tylko odpowiednik naszego artykułu 17. Argu- mentem przeciwników art. 18 są m. in. względy społeczne: z przepisów tego artykułu i nadzwyczajnego złagodzenia kary korzystają najczęściej tego rodzaju osobnicy, którzy dla wyrównania zaburzeń osobowości, w szczególności charak- teru (debile, psychopaci i charakteropaci itp.), wymagają szczególnie ostrych warunków wychowawczo-represyjnych. Wszelkie zatem łagodzenie im skutków karnych za dokonane przestępstwo może wpływać ujemnie na już uszkodzone hamulce moralne. Zwolennicy utrzymania przepisu art. 18 stoją raczej na stanowisku biologicz- no-lekarskim i nie bez słuszności twierdzą, że istnieją stany patologiczne tego rodzaju, że nie znoszą poczytalności zupełnie, a jednak nie można przypisać osobnikom stanami takimi dotkniętym pełnej poczytalności i karać ich z taką surowością, na jaką zasługują ludzie zdrowi psychicznie. Jako przykłady takich stanów przytacza się wczesne okresy otępienia, początkowy okres porażenia po- stępującego lub też stan ubytkowy po tym schorzeniu osiągnięty nowoczesnym leczeniem, ubytki schizofreniczne itp. Wprowadzenie art. 18 do polskiego ko- deksu karnego w okresie przedwojennym było poprzedzone szeroką dyskusją. O uwzględnienie tego przepisu występowali przede wszystkim psychiatrzy w obronie swych chorych i dlatego art. 18 uważany jest za wynik zwycięstwa postępowej myśli psychiatrycznej. Przy właściwym stosowaniu tego przepisu i przy odpowiednim korzystaniu z przewidzianych kodeksem karnym środków zabezpieczających można pogodzić humanitary.zm lekarski z interesem społecz- nym. [patrz też: , proktolog, olejek arganowy, rehabiliacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘proktolog’

Slusznosc naukowa i spoleczna istnienia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W piśmiennictwie sądowo-psychiatrycznym spotyka się pogląd, że wpojenie patologiczne występuje zwykle raz w życiu. Nie ma na to jednak przekony- wających dowodów: widywano natomiast przypadki kilkakrotnego występo- wania takich stanów u tego samego osobnika. Stany upojenia patologicznego należą do wielkich rzadkości i nigdy chyba nie były bezpośrednio obserwo- wane przez psychiatrów, jedynie tylko odtwarzane na podstawie zeznań świad– ków. Z tego powodu rozpoznawanie upojenia patologicznego jest bardzo trudne. W każdym razie niezależnie od odtworzenia na podstawie zeznań świadków stanu psychicznego sprawcy z okresu przestępstwa trzeba stwierdzić “wyjąt- kową niedyspozycję sprawcy, odbiegającą, od normy, a więc natury chorobo- wej” – jak to wynika z orzeczeń Sądu Najwyższego. W świetle doświadczenia klinicznego jest to postulat słuszny, Tło patologiczne zawsze udaje się uchwy- cić, . j eżeli tylko przeprowadzi. się dokładne i wszechstronne badania kliniczne oraz obiektywnie oceni stan somato-psychiczny sprawcy z okresu przed spo- życiem alkoholu. Takim tłem patologicznym bywają: padaczka jawna lub uta– jona, stany ozdrowieństwa po ciężkich chorobach cielesnych: stany wyczerpa- nia ustroju na skutek pozbawienia snu, na skutek głodzenia. na skutek utraty krwi (krwiodawcy, ale także utrata krwi w wypadkach), stany organicznego uszkodzenia mózgu itd. Stwierdzenie przyczyny wystąpienia upojenia patologicznego ma duże zna- czenie nie tylko rozpoznawcze, ale przede wszystkim społeczne; od przyczyny tej zależy bowiem stosowanie środków zabezpieczających (art, 79 k. k.) Jeźeli przyczyna ta miała charakter krótkotrwały lub jednorazowy, można w wy- jątkowych wypadkach stanąć na stanowisku, że nie ma konieczności stoso- wania środków zabezpieczających. Tam natomiast, gdzie przyczyna ma cha- rakter trwały, internowanie w szpitalu psychiatrycznym jest nieodzowne. [hasła pokrewne: , krem neutrogena, salon fryzjerski mokotów, proktolog ]

Comments Off