Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘protetyka’

Rozklasyfikowanie nerwic jest wciaz jeszcze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozklasyfikowanie nerwic jest wciąż jeszcze do pewnego stopnia sprawą umowną. Pawłow dokonał rozklasyfikowania nerwic, biorąc za sprawdzian momenty patofizjologiczne. Opracował w ten sposób neurastenię, histerię i psychastenię. Niektórzy sądzą, że poza te trzy nerwice nie wolno już wyjść. Stanowisko takie, wypływające czasem z motywów nieistotnyeh, byłoby nie- słuszne. Nerwic jest znacznie więcej niż trzy, .chociaż nie potrafimy jeszcze dokonać ich zróżnicowania patofizjologicznego. Będzie to rzeczą przyszłych badań i dociekań. Być może niektóre dałoby się sprowadzić do tych podsta- wowych trzech. N a razie trzymać się musimy faktów opisowych, które każą nam – znowu ze względów praktycznych – wyodrębnić takie zespoły nerwi- cowe, które ani nie są neurastenią, ani histerią, ani psychastenią (nerwicą natręctw). Dla przykładu można przytoczyć tiki lub niektóre nerwice płciowe, wymagające zresztą jeszcze wielu żmudnych badań klinicznych. Osobnym zagadnieniem jest wpływ czynników konstytucyjno-dziedzicznych na powstanie tej czy innej psychozy czynnościowej. W przypadkach, w których odgrywa rolę dziedziczność, widuje się czasem występowanie w pokoleniach nie tylko np. schizofrenii w ogóle, ale nawet takiej samej postaci schizofrenii. Zespoły psychotyczne czynnościowe mogą więc być niekiedy dziedzicznie uwarunkowane, co preformiści starają się niesłusznie uogólnić. Podobnie też zwraca się czasem uwagę na fakt, że za- równo przewlekła schizofrenia, jak i czynnościowe zespoły schizofreniczne nie tracą cech syntonii, jeżeli rozegrały się na podlożu osobowości prepsychotycz- nej cyklotymicznej. Tłumaczenie takich faktów w duchu absolutnego prefor- mizmu byłoby niesłuszne. Raczej jest to argument jeden więcej, aby rozpo- znania nasze były wszechstronne i kompletne, a więc aby. uwzględniały wszy- stkie okresy rozwojowe osobowości włącznie z okresem konstytucyjno-dzie- dzicznym, który ma swój ważny udział Tv złożonej strukturze psychozy. [patrz też: , prawo medyczne, odżywka do włosów, protetyka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘protetyka’

Rozklasyfikowanie nerwic jest wciaz jeszcze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Art. 120 formułuje rotę przyrzeczenia, jakie biegły składa przy objęciu swego stanowiska: “Świadomy wagi mych słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”. Zgodnie z przepisem § 2 tegoż artykułu biegły sądowy składa przyrzeczenie tylko przy objęciu stanowiska, a składając opinię w poszczególnych sprawach powołuje się na nie. Dalsze przepisy k.p.k. mówią o tym, że biegli mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zadawać pytania oskarżonemu i świadkom (art. 121). Jeżeli zaś opinia biegłych jest niejasna lub sprzeczna, sąd lub prowadzący śledztwo lub dochodzenie może zarządzić, zgodnie z przepisem art. 124, ponowne przesłucha- nie tych samych biegłych lub wezwać innych, a korzystając z przepisu art. 125, sąd lub prowadzący śledztwo lub dochodzenie może zasięgnąć opinii odpowied- niego urzędu lub zakładu (w odniesieniu do ekspertyzy psychiatrycznej – kli- niki, szpitala lub instytutu) zamiast wzywania biegłych lub niezależnie od ich wezwania. Każda osoba wezwana w charakterze biegłego stawić się powinna w miejscu, dniu i godzinie, wskazanych w wezwaniu i pozostać aż do zwolnienia. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa biegłego, sąd lub prokurator nakłada na biegłego grzywnę, a ponadto w razie odroczenia rozprawy na biegłego na- łożony być może obowiązek zwrotu kosztów wywołanych jego niestawiennict- wem. Sąd lub prokurator. w razie .potrzeby zarządzić może także przymusowe sprowadzenie biegłego. Wszystkie te zarządzenia wynikają z art. 128 § 1. Przy- musowe sprowadzenie biegłych stosuje się jednak tylko w wypadkach wyjąt- kowych (§ 2 art. 128). Biegłym za ich czynności przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów pod- róży. Wysokość wynagrodzenia za poszczególne czynności (badanie, studiowa- nie akt, obecność na rozprawie itd.) określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 1956 r. (DZ. U.P.R.L. z dn. 6. 8. 1956 r., Nr 33/56, Po.z. 155). [przypisy: , odżywka do rzęs, logopeda warszawa, protetyka ]

Comments Off

« Previous Entries