Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

INNE CZYNNOSCI BIEGLEGO-PSYCHIATRY W SPRAWACH

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

INNE CZYNNOŚCI BIEGŁEGO-PSYCHIATRY W SPRAWACH KARNYCH Badanie psychiatryczne sprawcy czynu może mieć także inny cel niż orzeka- nie o jego poczytalności. Zgodnie z przepisem art. 4 k.p.k. “choroba psychiczna” stanowi jedną z przeszkód uniemożliwiających prowadzenie sprawy i postępo- wanie zostaje zawieszone na okres trwania tej przeszkody. W przypadkach ta- kich biegli-psychiatrzy orzekają o rodzaju choroby psychicznej podejrzanego czy oskarżonego i o tym, czy stanowi ona istotną przeszkodę w prowadzeniu dochodzenia, śledztwa lub rozprawy sądowej. Zwykle orzeczenie takie łączy się z orzeczeniem o poczytalności. Jeżeli zaburzenia psychiczne wystąpiły po doko- naniu przestępstwa, biegli powinni wypowiedzieć się, czy domniemany sprawca zdolny jest do brania udziału w śledztwie lub rozprawie sądowej.. Art. 417 k.p.k. przewiduje odroczenie wykonania kary śmierci m. in. na “cho- rych umysłowo”, a art. 419 § 1 pozwala odroczyć karę pozbawienia wolności “w wypadku choroby umysłowej” skazanego pozostającego na wolności. Jeżeli zaś “choroba umysłowa” wystąpiła w czasie odbywania kary pozbawienia wol- ności, art. 423 § 2 przewiduje udzielenie przerwy w odbywaniu tej kary, Wa- runkiem stosowania wyżej wymienionych przepisów jest oczywiście poczytal- ność skazanego w stosunku do dokonanego przestępstwa; gdybybowiem wy- mieniona w tych przepisach “choroba umysłów a” istniała, w chwili dokonania przestępstwa, powstałby problem poczytalności i co za tym idzie skazania. Odroczenie wykonania kary trwa aż “do wyzdrowienia”. Psychiatrzy mogą być także wezwani do wydania swej opinii, czy sprawca przestępstwa, internowany na .zasadzie art. 79 lub 80 k.k. w szpitalu psychiat- rycznym, może już wyjść na wolność. Biegli orzekają w takich przypadkach o tym, czy minęły objawy choroby psychicznej, z powodu których internowany został uznany za niebezpiecznego dla porządku prawnego. Zwykle biegli wy- powiadają się także w sprawie możliwości wystąpienia nawrotów lub zaostrzeń choroby oraz ewentualnego dalszego leczenia przychodnianego. Opinie takie wydają zazwyczaj psychiatrzy szpitala, w którym internowany przebywał. Biegłych-psychiatrów wzywa się także celem badania stanu psychicznego świadka. Konieczność taka zachodzi wtedy, gdy świadek zdradza zaburzenia psychiczne lub gdy składa zeznania dotyczące okresu, kiedy był chory psy- chicznie. Blegli wydają opinię, czy zeznaniom takiego świadka można dać wiarę i w jakim stopni:u. Prawodawca stoi więc na stanowisku, że psychicznie chorzy mogą występować jako świadkowie. Zastrzega jedynie, że nie można od takich świadków odbierać przyrzeczenia (art. 99 pkt b k.p.k.). Orzekanie w tych przypadkach bywa czasami bardzo trudne – trzeba sobie zdać sprawę z tego, co w zeznaniach chorych może odpowiadać obiektywnym faktom, a co trzeba położyć na karb urojeniowo-omamowego zafałszowania rzeczywistości. [przypisy: , przydomowe oczyszczalnie, trener personalny, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

INNE CZYNNOSCI BIEGLEGO-PSYCHIATRY W SPRAWACH

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Opóźniony wytrysk (ejaculatio retardata) może wystąpić fizjolo- gicznie przy zmęczeniu płciowym lub przy działaniu czynników rozpraszają- cych uwagę. Jeśli objaw ten mimo prawidłowego wzwodu występuje stale, świadczy to o organicznej niemocy płciowej, najczęściej na tle alkoholizmu przewlekłego lub starzenia się. Tło nerwicowe, np. histeria. wyjątkowo tylko może tu wchodzić w rachubę. U kobiety zachodzą inne warunki i anatomo-fizjologiczne i psychologiczne. II mężczyzny wzwód jest niezbędnym warunkiem podjęcia stosunku, u ko- biety wzwód ciał jamistych nie odgrywa roli. Jedyną mechaniczną przeszkodą natury psychonerwicowej jest: 1. Pochwica (vaginismus sive contractio vaginae). Cierpienie to wystę- pować może albo przed usiłowanym stosunkiem płciowym i wówczas unie- możliwia go, albo post immissionem penis. Polega ono na skurczu mięśni pochwy tuż przed stosunkiem albo później. W tym ostatnim prącie uchwycone zostaje tak mocno, że rozłączenie spółkujących staje się niemożliwe. Sprawy zapalne sromu bywają czynnikiem usposabiającym. Istotną przyczyną jest jednak sy- tuacja lękowa, która wywołuje napięcie oczekiwania. Przeważnie chodzi tutaj o lęk przed defloracją, ale istotnym momentem jest obawa przed przyłapa- niem na gorącym uczynku. W przypadku przychwycenia prącia leczenie do- raźne polega na znieczuleniu ogólnym eterowym lub dożylnym, po którym mięśnie ulegają rozluźnieniu. Napad pochwicy ante coitum prowadzi do typo- wej nerwicy oczekiwania. Każda ponowiona próba zbliżenia plciowego powo- duje bolesny skurcz pochwy, przy czym odczyn ten im dłużej trwają te usiło- wania, tym jest silniejszy. Stosowane w takich przypadkach przez nieopatrz- nych ginekologów próby miejscowego leczenia, np. operacyjne usunięcie błony dziewiczej, rozszerzenie pochwy, znieczulenia wejścia do pochwy itd., rzadko sprowadzają poprawę, natomiast psychoterapia, zmierzająca do uśmierzenia napięcia lękowego, zwykle daje dobre wyniki. Nawet w zastarzałych przypad- kach pochwicy osiągnąć można wyleczenie, łącząc psychoterapię z wkładaniem wziernika pochwowego w znieczuleniu ogólnym i pozostawianiem go po obu- dzeniu. Nie jest słuszne przypuszczenie, jakoby pochwica była wyrazem niechęci płciowej do partnera, gdyż organ oz a ta występuje bardzo często u kobiet bar- dzo dodatnio ustosunkowanych do męża, z którym po wyleczeniu żyją w naj- lepszej zgodzie. Pochwica z przychwyceniem prącia bywa niektórych zwie- rząt, np. u suk, zjawiskiem częstym, zwłaszcza gdy duży samiec podejmie sto- sunek z małą suczką. Nerwicę tę równie dobrze ze względu na zjawiska kur- czowe można by pomieścić w grupie nerwic ruchowych. Pochwica z przychwy- ceniem prącia może mieć dalsze skutki, mianowicie zamachy samobójcze skom- promitowanych kochanków, jeżeli sprawa nabrała rozgłosu. O tych następ- stwach należy myśleć przy udzielaniu doraźnej pomocy. [więcej w: , rehabilitacja, gabinety stomatologiczne, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off

« Previous Entries