Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Wiadomo juz dzisiaj, ze strach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wiadomo już dzisiaj, że strach i stałe napięcie nerwowe powodują podwyż- szenie ciśnienia krwi do 200 mm Hg i wyżej. U osób podnieconych poziom jodu we krwi powiększa się o 20-50%, a nawet o 100%, może więc dbjść do takich wartości jak w chorobie Basedowa. Poziom cukru może się podnieść dwukrotnie i więcej, podobnie też poziom cholesterolu, natomiast poziom wapnia spada. Podczas gniewu i innych wzruszeń zwiększa się poziom adrenaliny we krwi. Pobudzenie psychiczne powoduje też wzmożenie przemiany materii o 25-90%, z równoczesnym ubytkiem wagi. Badania takie wykonywano głównie na szczu- rach, lecz takie same zmiany zachodzą i u człowieka. Podniecenie nerwowe po- woduje również leukocytozę i policytemię. Czas krzepnięcia krwi, szczególnie pod wpływem gniewu, lęku i żalu, zmniejsza się z 4-5 min. do l min: Stwier- dzono doświadczalnie; że gniew wywołuje zastój żółci, a lęk, radość lub smutek wzmagają jej wydzielanie. U świnek morskich stwierdzono, że pod wpływem ciągłego strachu zapadają one łatwiej na sztuczne zakażenie aniżeli zwierzęta kontrolne. Zgadza się to ze spostrzeżeniem, że zawartość opsonin we krwi jest kontrolowana przez ośrodki mózgowe. W hipnozie po wmówionym drogą su- gestii posiłku sok żołądkowy .oddziałuje tak samo jak po rzeczywistym spo- życiu. Podobnie też po wmówionym piciu występuje rozrzedzenie krwi i zwięk- sza się diureza. Także regulacja ciepłoty przedstawia się tak samo w stanach .sugestywnego oziębienia i przegrzewania jak w rzeczywistych warunkach. Zmiany odczynów ustroju pod wpływem czynników psychicznych wyrażają się nie tyle odchyleniami jakościowymi co wahaniami ilościowymi w stosunku do przeciętnego stanu przemiany (hom.oeostasis). Podstawą tej współzależności psychofizjologicznej jest nierozerwalna całość ustroju. [przypisy: , dezynsekcja warszawa, psycholog Kraków, fizjoterapia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Wiadomo juz dzisiaj, ze strach

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ORGANICZNYM Mówi się o zaburzeniach psychicznych organicznych wówczas, gdy wywo- łane są one przez grube uszkodzenie tkanki mózgowej. Ponieważ zdolność re- generacyjna tkanki mózgowej jest nieduża, widoki na odwracalność tych zmian są przeważnie bardzo nikłe. Toteż większość tych zaburzeń przebiega prze- wlekle i pozostawia trwałe ubytki psychiczne, odwrotnie niż zespoły czyn- nościowe, które nawet przy największym nasileniu zaburzeń psychicznych,zaw- sze mogą się całkowicie cofnąć, nie pozostawiając żadnych trwałych ubytków. Pozostawimy na uboczu teoretyczne zagadnienie, czy rozróżnienie “organiczny” i “czynnościowy” ma istotnie jakieś znaczenie z punktu widzenia neurohisto- patologicznego, a nawet klinicznego. Kliniczne cofnięcie się objawów nie jest zresztą dowodem, że w mózgu nastąpiła zupełna restitutio ad integrum. Wystar- czy wskazać pląsawicę, która klinicznie ustępuje całkowicie, a jednak w pew- nych przypadkach można wykazać subtelne pozostałości organiczne w tkance mózgowej, warunkujące nawrót lub zmiany charakteropatyczne. To samo do- tyczy pozostałości po przebytych zapaleniach mózgu przyzakaźnych, na które zwraca się ostatnio uwagę jako na podłoże rzekomych psychopatii, które w rze- czy samej są organicznymi charakteropatiami. Takiego samego pochodzenia by- wają niejasne etiologicznie przypadki niedorozwoju umysłowego i padaczki. Zazwyczaj chodzi tu o przyzakaźne zapalenia mózgu w przebiegu krztuśca, odry, powikłań poszczepiennych, rzadziej płonicy i świnki (Bussow i Meier, 1956), przebyte we wczesnym dzieciństwie. Badania nad stanami ubytkowymi po przyzaKaźnych zapaleniach mózgu wskazują na względność wyleczenia w niektórych przypadkach. Czasem kli- nicznie stwierdza się neurologiczne, psychoorganiczne zaburzenia, chociaż hi- stopatologicznie przy dzisiejszym stanie techniki badania nie da się często do- wieść lub potwierdzić słuszności tego rozpoznania. Tak bywa w wielu przypad- . kach tzw. padaczki samoistnej, to samo zakłada się hipotetycznie w stosunku do przewlekłego procesu schizofrenicznego. Toteż pamiętać trzeba, że podział chorób psychicznych na organiczne i czynnościowe jest podziałem wciąż jeszcze tylko klinicznym. Większości zespołów psychcorganicznych ” potrafimy przypo- rządkować odpowiedni obraz anatomopatologiczny. Ale są takie, gdzie to się okazuje wciąż jeszcze niemożliwe, chociaż obraz kliniczny przemawia za ich organicznym charakterem. Psychiatria należy do tych nauk klinicznych, któ- rym anatomia patologiczna jeszcze nie może dotrzymać kroku. Badanie po- śmiertne rzadko wyjaśnia zagadki kliniczne nierozwiązalne. Nie da się w więk- szości przypadków stwierdzić na stole sekcyjnym, na jaką psychozę lub ner- wicę denat chorował. Nadzieje na przyszłość pokłada się zresztą nie tylko w mikroskopie, ale przede wszystkim w chemii fizjologicznej. [hasła pokrewne: , oczyszczalnie przydomowe, Siłownie zewnętrzne, psycholog Kraków ]

Comments Off