Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Chorym otepialym najtrudniej zapamietac wydarzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Chorym otępiałym najtrudniej zapamiętać wydarzenia naj świeższej daty. Dawniejsze wydarzenia zapamiętali w czasach, gdy ich zdolność zapamięty- wania była jeszcze sprawna. Z ostatnich czasów nie tworzą się u nich zapisy pamięciowe, powstaje więc luka, rozciągająca się tym dalej wstecz, im cięższe są organiczne uszkodzenia mózgu. Oprócz tego mogą jednak powstawać wyrwy w zasobach engramów, nie idące chronologicznie wstecz, lecz bezładnie” roz- rzucone w różnych czasach. Można się o tym przekonać skłaniając chorego do , odtworzenia własnego życiorysu. Stwierdza się przy tym, że zdolność przypo- minania zachowanych zapisów pamięciowych nawet w daleko posuniętym otę- pieniu utrzymuje swoją sprawność. Właściwość ta może imitować dobrą pa- mięć i służyć niektórym chorym do dysymulacji. Jeżeli mamy sposobność badać chor.ego z postępującym procesem organicz- nym w pewnych odstępach czasu, to możemy za każdym razem stwierdzić powiększenie się ubytku pamięciowego coraz dalej wstecz. A więc chory może sobie za pierwszym razem jeszcze przypominać okres II wojny światowej, przy drugim badaniu pamięta jeszcze tylko drugą część okresu międzywojennego, przy czym miesza wydarzenia I i II wojny światowej. Wreszcie przy trzecim badaniu może już żyć tylko wspomnieniami swojej młodości. Mimo zwiększa- nia się rozmiarów luki pamięciowej wspomnienia z wczesnych lat dziecięcych zachowują zazwyczaj nie zwykłą żywość, a czasem niemal omamową pląstycz- ność. Organiczne zaburzenia pamięci są tak typowe, że przy pewnej wprawie nie można ich pomylić z czynnościowymi. Zależnie od tła etiologicznego mogą tu zachodzić pewne różnice. Tak np. w porażeniu postępującym różnica między wspomnieniami świeżymi i starszymi nie jest tak wyraźnie zaznaczona, ale zawsze da się wykryć, zwłaszcza w dalej posuniętym otępieniu. W alkoholicz- nym zespole Korsakowa świeższego pochodzenia chorzy mają wymazane prze- ważnie wszystkie wspomnienia od czasu zachorowania, podczas gdy dawne wspomnienia bywają dość dobrze zachowane. Później zwykle granica ta się zaciera i dawniejsze zapisy pamięciowe wykazują również wyrwy. W otępie- niu miażdżycowym zaburzenia pamięci bywają i co do treści, i co do czasu pochodzenia engramów bardziej nieregularne. [podobne: , rehabiliacja, salon fryzjerski mokotów, trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Chorym otepialym najtrudniej zapamietac wydarzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Tylko od psychiatrów lekarze mogą przejąć poszanowanie dla czynnika psychicznego. Poważni przedstawiciele różnych dyscyplin biją dziś na alarm. Dezintegracja nauk klinicznych, technicyzacja zawodu lekarskiego, dehuma- nizacja medycyny, panowanie poglądów jatromechanistycznych – oto najczęst- sze nagłówki, pod którymi kryje się niepokój o losy medycyny. Wśród nara- stającego mnóstwa specjalności lekarskich zatraca się cierpiący człowiek. W zbiurokratyzowanej medycynie nikt nie ma czasu nawet na wysłuchanie skarg chorego, mimo że lekarzy jest dzisiaj bez porównania więcej niż kiedyś. W wielu cywilizowanych krajach, chociaż medycyna stoi tam wysoko, ogrom- nym powodzeniem cieszą się znachorzy. Nie robią użytku z osiągnięć diagno- styki i terapii, są ciemni i nieuczciwi, a jednak potrafią wzbudzić zaufanie. Jeżeli się zważy, że przynajmniej połowa wszystkich chorych, którzy szukają porady lekarskiej, to albo czystej wody nerwicowcy, albo chorzy somatycznie, których cierpienie uległo wtórnie na drodze psychogennej neurotyzacji, to jas- nym będzie, że nie może być mowy o skutecznej pomocy lekarskiej bez uwzględ- niania w praktyce składnika nerwicowego. Chociaż wielu światłych lekarzy zdaje sobie sprawę z tego stanu rzeczy, to jednak częstokroć oni sami przejawiają dezintegrację: w teorii opowiadają się za huma- nizacją zawodu lekarza, a w prak- tyce hołdują poglądom jatrome- chanistycznym. Zdarza się również sytuacja odwrotna: w praktyce le- karze ci bywają podobni do zna- jchorów, chociaż na zewnątrz gło- szą zapatrywania jatromechani- styczne w przekonaniu, że są one bardziej naukowe.N a rozbieżnoś- ciach tych wychodzi źle zawsze tylko chory. Psychiatrii przypada doniosła rola przeciwdziałania dezintegracji nauk klinicznych. Dzięki niej le- karze uczą się doceniać rolę czyn- nika psychogennego w patogene- zie chorób wyglądających na tylko somatyczne, a w konsekwencji uczą się robić użytek z psychote- rapii potrzebnej każdemu lekarzo- wi. Zresztą sama znajomość diag- nostyki psychiatrycznej pozwala -uniknąć mnóstwa omyłek rozpo- znawczych. Jak z tego widać, psy- chiatria wywiera i powinna wy- wierać wpływ na inne dyscypliny lekarskie, wywdzięczając się zre- sztą za korzyści, które od nich wzajemnie czerpie. [podobne: , rehabiliacja, stomatolog Warszawa, korekcja wzroku ]

Comments Off

« Previous Entries