Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘rozstanie’

Nerwice plciowe stanowia dziedzine psychiatrii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nerwice płciowe stanowią dziedzinę psychiatrii bardzo ważną chociaż wciąż jeszcze nie docenianą lub z nieistotnych względów omijaną. Poradnictwo w za- kresie opieki psychiatrycznej otwartej na tym polu nie jest jeszcze postawione na należytym poziomie. Zorganizowanie masowych poradni przedślubnych miałoby znaczenie społeczne. Drogą zapobiegania można by obniżyć do ko- niecznego mmimurp liczbę nerwic płciowych. Są to cierpienia. znacznie częst- sze, niż się zazwyczaj sądzi. W dotychczasowym piśmiennictwie i w praktyce nie rozgranicza się dość ostro wrodzonych anomalii płciowych od zboczeń nabytych. Przeważnie nie- mal wszystkie zaburzenia z tej dziedziny zalicza się do psychopatii. Jest to nie- słuszne. Psychopatia polega na charakterologicznych, wrodzonych odchyleniach od stanu prawidłowego. Natomiast przy bliższej analizie przeważającej więk- szości zboczeń płciowych okazuje się, że chodzi tam o spaczone odruchy wa- runkowe, które z biegiem czasu doprowadzają do stanu mającego wiele cech wspólnych z psychonerwicą. Sprawy te nie należą do podłoża psychopatycz- nego, jednakże większość podręczników i układów klasyfikacyjnych zalicza te stany do psychopatii. Toteż omówimy te zaburzenia łącznie z zagadnieniem psychopatii. Rokowanie w nerwicach zależy od wielu różnych okoliczności: 1) od gatunku nerwicy, 2) od możliwości usunięcia czynników reaktywnych, 3) od podat- ności chorego na wpływy psycholecznicze. Rokowanie w “czystej” neurastenii jest pomyślne, o ile można usunąć czynniki wpływające niekorzystnie na układ nerwowy chorego. Rokowanie inaczej się kształtuje, jeżeli objawy neurasteniczne stanowią powikłanie czynnościowe jakiegoś procesu organicznego. W tym wypadku rokowanie zależy od możliwości leczenia owego podłoża organicznego. [patrz też: , rozstanie, prawo medyczne, domowe sposoby na trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rozstanie’

Nerwice plciowe stanowia dziedzine psychiatrii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niedopuszczalną jest rze- oczą, aby np. schizofrenia w statystykach zajmowała wśród wszystkich innych chorób psychicznych jak to jeszcze, niestety, czasem bywa 70, 80% i więcej. Statystyka musi się również liczyć z wielowarstwowymi rozpozna- niami i każdy składnik złożonej całości diagnostycznej musi być uwzględniony pod groźbą symplifikowania przyrody. Trzywarstwowe rozpoznanie pozwala nam na ujęcie całości strukturalnej choroby psychicznej w jej dziejowym rozwoju dynamicznym. Sprawy systematyki wiążą się ściśle z mianownictwem. Rozpoznanie etio- epigenetyczne musi uwzględniać wszystkie trzy warstwy;, a przynajmniej drugą i trzecią. Nie wystarczy więc rozpoznawać schizofrenię, jeżeli się nie zaznaczy wyraźnie, że chodzi o schizofrenię prostą. Jeżeli rozpoznajemy schizofrenię paranoidalną, to tym samym rozbijamy rozpoznanie na przewlekłe, “prawdzi- we” podłoże schizofreniczne i na zespół paranoidalny nawarstwiony. O ile w tak prostym przykładzie nie ma wątpliwości, to jednak ogromne trudności wyrastają w praktyce tam, gdzie podłoże z zakresu drugiej warstwy nie jest …:. że się tak wyrażę natury psychiatrycznej. Za przykład niech służy najpierw porażenie postępujące powikłane zespołem katatoniczno-kataleptycznym. Ten czynnościowy zespół psychotyczny musi być osobno uwidoczniony, zmienia on bowiem w istotnym stopniu rokowanie i leczenie. Jeszcze większe trudności nasuwają się jednak lekarzom w przypadkach, gdy podłoże jest już “zupełnie niepsychiatryczne”, jak np. w przypadku psychozy na tle czy to zakażenia połogowego, czy duru brzusznego, czy tp. Rozpoznania w rodzaju “psychoza połogowa”, psychoza durowa” lub jeszcze ogólniej “psychoza infekcyjna” itd. nic nie mówią, jeżeli się nie określi wyraźnie, jaka to jest psychoza, czy amen- cja, czy delirium, czy stan pomroczny, czy, osłupienie katatoniczno-kataleptycz- ne itd. Tak samo internistów nie zadowoliłoby rozpoznanie w rodzaju morbus streptococcicus, chociaż wygląda ono na rozpoznanie etiologiczne, jeżeli nie po- wie się, czy chodzi o płonicę, czy o endocarditis lenta, czy o wiele innych spraw streptokokowych. [hasła pokrewne: , foteliki dla dzieci, rozstanie, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries