Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Pojecie rozeznania, jak wynika z

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pojęcie rozeznania, jak wynika z brzmienia art. 69 § 1 k.k., nie wchodzi w za- kres psychiatrii, ponieważ stopień rozwoju umysłowego i moralnego jest za- gadnieniem psychologii. Sąd nawet bez pomocy biegłego-psychologa bardzo często sam rozstrzyga, czy nieletni działał z rozeznaniem czy bez rozeznania. Psychiatrzy wzywani są przede wszystkim wtedy, gdy upośledzenie rozwoju umysłowego czy moralnego uwarunkowane jest przypuszczalnie stanem pato- logicznym, który u dorosłych warunkowałby zniesienie lub ograniczenie po- czytalności (choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy). Biegli-psychiatrzy powinni orzekać wówczas zarówno o tym, czy nieletni działał z rozeznaniem, jak i O tym, jakie środki wychowawczo-zabezpieczające w stosunku do nielet- niego zastosować, jeżeli stwierdzają patologiczne uwarunkowanie braku rozez- nania: Ze względu na specyfikę zaburzeń psychicznych u dzieci najbardziej byłoby wskazane, by w miarę, możliwości w sprawach z nieletnimi wzywano specjalistów psychiatrii dziecięcej. Obserwacje sądowo-psychiatryczne nielet- nich powinny być przeprowadzane w oddziałach psychiatrii dziecięcej klinik czy szpitali psychiatrycznych – o ile oczywiście wiek nieletniego kwalifikuje go na taki oddział. Przepisy kodeksu karnego dotyczące nieletnich nie przewidują odpowiednika “inne zakłócenie czynności psychicznych” przy określeniu niepoczytalności u do- rosłych. Pojęcie rozeznania można odnieść tylko od trwałego stanu psycholo- gicznego lub psychopatologicznego. Stanowi to niewątpliwie lukę; w praktyce sądowo-orzeczniczej biegły styka się nie tak rzadko z nieletnimi, którzy speł- niają warunki rozeznania, ale w momencie dokonywania przestępstwa mieli z różnych powodów zakłócenie czynności psychicznych typu chorobowego i dzia- łali w stanie ograniczającym lub nawet znoszącym zdolność rozumienia zna- czenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem. Nowy kodeks karny powi- nien lukę tę wypełnić. [przypisy: , rwa kulszowa, stomatologia Kraków, odżywka do włosów ]

Comments Off