Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Chorym otepialym najtrudniej zapamietac wydarzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Chorym otępiałym najtrudniej zapamiętać wydarzenia naj świeższej daty. Dawniejsze wydarzenia zapamiętali w czasach, gdy ich zdolność zapamięty- wania była jeszcze sprawna. Z ostatnich czasów nie tworzą się u nich zapisy pamięciowe, powstaje więc luka, rozciągająca się tym dalej wstecz, im cięższe są organiczne uszkodzenia mózgu. Oprócz tego mogą jednak powstawać wyrwy w zasobach engramów, nie idące chronologicznie wstecz, lecz bezładnie” roz- rzucone w różnych czasach. Można się o tym przekonać skłaniając chorego do , odtworzenia własnego życiorysu. Stwierdza się przy tym, że zdolność przypo- minania zachowanych zapisów pamięciowych nawet w daleko posuniętym otę- pieniu utrzymuje swoją sprawność. Właściwość ta może imitować dobrą pa- mięć i służyć niektórym chorym do dysymulacji. Jeżeli mamy sposobność badać chor.ego z postępującym procesem organicz- nym w pewnych odstępach czasu, to możemy za każdym razem stwierdzić powiększenie się ubytku pamięciowego coraz dalej wstecz. A więc chory może sobie za pierwszym razem jeszcze przypominać okres II wojny światowej, przy drugim badaniu pamięta jeszcze tylko drugą część okresu międzywojennego, przy czym miesza wydarzenia I i II wojny światowej. Wreszcie przy trzecim badaniu może już żyć tylko wspomnieniami swojej młodości. Mimo zwiększa- nia się rozmiarów luki pamięciowej wspomnienia z wczesnych lat dziecięcych zachowują zazwyczaj nie zwykłą żywość, a czasem niemal omamową pląstycz- ność. Organiczne zaburzenia pamięci są tak typowe, że przy pewnej wprawie nie można ich pomylić z czynnościowymi. Zależnie od tła etiologicznego mogą tu zachodzić pewne różnice. Tak np. w porażeniu postępującym różnica między wspomnieniami świeżymi i starszymi nie jest tak wyraźnie zaznaczona, ale zawsze da się wykryć, zwłaszcza w dalej posuniętym otępieniu. W alkoholicz- nym zespole Korsakowa świeższego pochodzenia chorzy mają wymazane prze- ważnie wszystkie wspomnienia od czasu zachorowania, podczas gdy dawne wspomnienia bywają dość dobrze zachowane. Później zwykle granica ta się zaciera i dawniejsze zapisy pamięciowe wykazują również wyrwy. W otępie- niu miażdżycowym zaburzenia pamięci bywają i co do treści, i co do czasu pochodzenia engramów bardziej nieregularne. [podobne: , rehabiliacja, salon fryzjerski mokotów, trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Chorym otepialym najtrudniej zapamietac wydarzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W piśmiennictwie sądowo-psychiatrycznym spotyka się pogląd, że wpojenie patologiczne występuje zwykle raz w życiu. Nie ma na to jednak przekony- wających dowodów: widywano natomiast przypadki kilkakrotnego występo- wania takich stanów u tego samego osobnika. Stany upojenia patologicznego należą do wielkich rzadkości i nigdy chyba nie były bezpośrednio obserwo- wane przez psychiatrów, jedynie tylko odtwarzane na podstawie zeznań świad– ków. Z tego powodu rozpoznawanie upojenia patologicznego jest bardzo trudne. W każdym razie niezależnie od odtworzenia na podstawie zeznań świadków stanu psychicznego sprawcy z okresu przestępstwa trzeba stwierdzić “wyjąt- kową niedyspozycję sprawcy, odbiegającą, od normy, a więc natury chorobo- wej” – jak to wynika z orzeczeń Sądu Najwyższego. W świetle doświadczenia klinicznego jest to postulat słuszny, Tło patologiczne zawsze udaje się uchwy- cić, . j eżeli tylko przeprowadzi. się dokładne i wszechstronne badania kliniczne oraz obiektywnie oceni stan somato-psychiczny sprawcy z okresu przed spo- życiem alkoholu. Takim tłem patologicznym bywają: padaczka jawna lub uta– jona, stany ozdrowieństwa po ciężkich chorobach cielesnych: stany wyczerpa- nia ustroju na skutek pozbawienia snu, na skutek głodzenia. na skutek utraty krwi (krwiodawcy, ale także utrata krwi w wypadkach), stany organicznego uszkodzenia mózgu itd. Stwierdzenie przyczyny wystąpienia upojenia patologicznego ma duże zna- czenie nie tylko rozpoznawcze, ale przede wszystkim społeczne; od przyczyny tej zależy bowiem stosowanie środków zabezpieczających (art, 79 k. k.) Jeźeli przyczyna ta miała charakter krótkotrwały lub jednorazowy, można w wy- jątkowych wypadkach stanąć na stanowisku, że nie ma konieczności stoso- wania środków zabezpieczających. Tam natomiast, gdzie przyczyna ma cha- rakter trwały, internowanie w szpitalu psychiatrycznym jest nieodzowne. [hasła pokrewne: , krem neutrogena, salon fryzjerski mokotów, proktolog ]

Comments Off