Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

W zespolach psycheorganicznych zasadniczo chodzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W zespołach psycheorganicznych zasadniczo chodzi o rozlane uszkodzenia tkanki mózgowej nawet, gdy chodzi o sprawy umiejscowione. Tłumaczy się to tym że mózgowie zamknięte jest w puszce kostnej, nie pozwalającej na zwiększenie jego pojemności. Sprawy ekspansywne, które rosną w jednym miejscu, powodują wzrost ciśnienia śródczaszkowego i tym samym upośledzają czynności całego mózgu, Ponieważ destrukcji tkanki mózgowej towarzyszą za- burzenia czynnościowe, przeto często na podstawie badań klinicznych nie umiemy rozstrzygnąć, ile trzeba położyć na karb zmian organicznych, a ile na ,karb zmian czynnościowych, Zresztą do wywołania nawet ciężkich następstw psychicznych wystarczą minimalne uszkodzenia tkanki mózgowej, które czeski badacz Kucera (1961) określił nazwą lekkich dziecięcych encefalopatii, nawią- zując do pneumoencefalograficznych badań Gollnitza (1954). Zrzeszenie Robocze Psychiatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Krajów Socjalistycznych poświęciło tej właśnie tematyce I Sympozjum w Szczecinie i Nowym Czarnowie w r. 1965. Te podkliniczne zmiany tkanki mózgowej bywają następstwem uszkodzeń pow- stałych w okresie okołoporodowym (perinatalnym) i decydują o sprawności psychiki dziecka i człowieka dorosłego. Szczególne znaczenie przypisuje się dzisiaj niedotlenieniu (hypoxidosis) z równolegle idącym zatruciem dwutlen- kiem węgla (hypercapnia), niedostatecznemu zaopatrzeniu mózgu w węglowo- dany i zmianom krwotocznym. W życiu pozapłodowym (postnatalnie) tę samą rolę odgrywają najczęściej czynniki infekcyjno-toksyczne i hipertermia. Ta- jemnica zdrowia psychicznego kryje się w genetycznych zaczątkach życia, w ge- nach, chromosomach, gametach, zarodku, a potem w płodzie, w przychodzą- cym na świat noworodku i w małym dziecku. Umiejscowienie zmian, które bywają natury anatomicznej, biochemicznej lub bioelektrycznej, jest kwestią sporną. Niektórzy sądzą, że chodzi głównie o zmiany w zwojach podstawy (ba- sal ganglia) i pniu mózgowym, inni że w istocie siateczkowej (fonnatio reti- cularis), której połączenia z korą mózgową i innymi częściami mózgowia uważa się dzisiaj za podstawę czynności, aktywujących, percepcyjnych i integracyj- nych, a w razie uszkodzenia za siedzibę. zaburzeń czuwania i skupiania uwagi. I rzeczywiście u dzieci eretycznych, z tzw. zespołem hiperkinetycznym (hyper-, kinetic behavior syndrome), tutaj właśnie znajdowano zmiany anatomopato-• logiczne. W genezie charakteropatii ogromną rolę odgrywają poza tym zmiany w płatach czołowych. [hasła pokrewne: , Zdrowa żywność, stomatolog Warszawa, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

W zespolach psycheorganicznych zasadniczo chodzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W obrazie klinicznym psychoz przebiegających z jakościowym zaburzeniem świadomości, np. w stanie jJomrocznym lub w majaczeniu, jest wiele objawów wspólnych z zespołem psychoorganicznym, np. znaczne upośledzenie zdolności ,zapamiętywania i luki pamięciowe wypełniane konfabulacjami, zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni, upośledzenie sprawności intelektualnej, które można by wziąć za otępienie, chwiejność afektywna itd. W praktyce powstają często poważne wątpliwości rozpoznawcze i pomyłki. Gdy badanie nie jest dość dokładne, rozpoznanie wyjaśnia się często dopiero po ustąpieniu ostrych obja- wów, W psychozach tego typu poza czynnościowym przemijającym stanem psychotycznym, dochodzi oczywiście do upośledzenia czynności mózgu, wywo- łanego działaniem czynników toksycznych lub zakaźnych, albo np. obrzękiem. Upośledzenie to ma charakter organiczny, jednakże cofa się bez pozostawienia trwałych uszkodzeń tkankowych. N a ogół biorąc, przypadki te są znacznie rzadsze. Zwykle określenie zespół psychoorganiczny oznacza trwały stan ubytkowy. Jak blisko pod względem anatomopatologicznym te sprawy sąsiadują, wi- dać stąd, że np. majaczenie drżenne pozostawia czasem po sobie organiczny zespół Korsakowa. W danej chwili trudno nam przewidzieć, czy toksyczne lub obrzękowe zmiany w mózgu ustąpią bez ubytków, a więc okażą się “czynnoś- ciowymi”, czy też pozostawią w spadku uszkodzenia tkankowe nieodwracalne, a więc okażą się “organicznymi”. Z przykładu tego widać, że zaburzenia nazy- wane czynnościowymi mogą mieć też za podstawę “grube uszkodzenia tkanki mózgowej”. W pojęciach tych więc, jak w ogóle w klinice, gdzie rokowanie posiada doniosłe znaczenie życiowe, główne znaczenie mają cechy odwracal .. ności l nieodwracalności, ostrości i przewlekłości, chwilowości. i trwałości itd. Że pojęcia te są względne, niech o tym świadczy jeszcze jeden przykład. [patrz też: , kurs sep, stomatolog Warszawa, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries