Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Pogranicze z innymi dyscypli- nami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pogranicze z innymi dyscypli- nami biologicznymi i lekarskimi nie wyczerpuje wszystkich zadań. Nawet sama diagnostyka byłaby bardzo niedoskonała. gdyby się ograniczała wyłącznie do nauk biologiczno-lekarskich i nie uwzględniała realnego środowiska, w którym powstaje i żyje człowiek. Każdy chory stanowi dla myślącego lekarza rozległy i złożony problem, jeżeli uwzględniamy w naj- szerszej mierze wszystkie bezpośrednie i pośrednie przyczyny. Spróbujmy to wyjaśnić na naj prostszym przykładzie wady rozwojowej wrodzonej. Na rysunku przedstawiono chorą z ektromelią, czyli wrodzonym brakiem kończyn górnych, powikłanym ciężkimi wrodzonymi zniekształceniami kończyn dolnych. Z wy- wiadów wiemy, że jest to następstwo zatrucia chininą, na jakie naraziła siebie samą i płód matka chorej w celu przerwania ciąży. Przypadek etiologicznie i patogenetycznie moż,e wyjaśniony; niemniej jednak -z punktu widzenia psy- chologiczno-socjologicznego nasuwający mnóstwo dalszych. problemów, wobec których lekarz myślący kategoriami psychoprofilaktyki nie może pozostać obo- jętny. Leczenie wad rozwojowych już dokonanych przedstawia się beznadziej- nie. Póki nie wiedziano, w jaki sposób dochodzi do powstania tych wad, dopóty lekarze stali wobec tych faktów klinicznych z uczuciem bezradności i pesy- mizmu. Obecnie wiemy już, że wady rozwojowe takie czy inne, włącznie z en- cefalopatiami, są następstwem embriopatii. Tragedia talidomidu otworzyła nam oczy na masowość tych zjawisk. [więcej w: , stomatologia Kraków, indywidualne kalendarze trójdzielne, depilacja laserowa Łódź ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Pogranicze z innymi dyscypli- nami

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Warunek psychologiczny niepoczytalności, jakim jest niezdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub niezdolność pokierowania swoim postępowaniem, zwęża znacznie zakres wa- runku psychiatrycznego, jakim jest choroba psychiczna, niedorozwój psychiczny lub inne zakłócenia czynności psychicznej – i na odwrót. Nie ma więc zasto- sowania art. 17 § 1, jeżeli zaburzenia psychiczne powstały po dokonaniu przestępstwa lub jeżeli istniały one p r z e d jego dokonaniem – a w chwili czynu sprawca był wolny od zaburzeń psychicznych. Warunków do zastosowa- nia tego artykułu nie ma także i wówczas, gdy czyn przestępczy, nawet jeżeli sprawca w chwili jego dokonania był dotknięty zaburzeniami psychicznymi, nie stał w związku z objawami chorobowymi i nie był nimi uwarunkowany. I wreszcie nie można także stosować art. 17, jeżeli zaburzenia psychiczne, istnie- jące w czasie dokonania przestępstwa, były tego rodzaju, że nie znosiły u sprawcy zdolności ,rozpoznawania znaczenia czynu lub kierowania swym po- stępowaniem, lecz tylko w różnym stopniu zdolności te ograniczały. Prawodawca wymienia wart. 17 na pierwszym miejscu “niedorozwój psy- chiczny” jako warunek psychiatryczny niepoczytalności. Pojęcie to jest szersze niż “,niedorozwój umysłowy”, obejmuje bowiem nie tylko wrodzone lub wcześ- nie nabyte stany patologicznie niskiej sprawności intelektualnej, lecz rówmez stany niedorozwoju w dziedzinie pozostałych sfer ży.cia psychicznego: w dzie- dzinie więc afektu, życia popędowego i woli. Takie stany określa się mianem• psychopatii lub wcześnie nabytej charakteropatii. Z doświadczenia klinicznego wynika jednak, że tylko głębsze stany niedorozwoju umysłowego (idiotyzm, głuptactwo i cięższego stopnia ograniczenie umysłowe) mogą uniemożliwić roz- poznawanie znaczenia czynu przestępczego. W wyjątkowych przypadkach znacz- nie nasilone zaburzenia charakterologiczne z wyraźnie patologicznymi cechami uczuć i popędów, zwykle organicznie uwarunkowane, mogą być przyczyną nie- możności kierowania swoim postępowaniem w stosunku do szczególnego ro- dzaju przestępstw. [więcej w: , olejek kokosowy, stomatologia Kraków, rehabiliacja ]

Comments Off

« Previous Entries