Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

W zespolach psycheorganicznych zasadniczo chodzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W zespołach psycheorganicznych zasadniczo chodzi o rozlane uszkodzenia tkanki mózgowej nawet, gdy chodzi o sprawy umiejscowione. Tłumaczy się to tym że mózgowie zamknięte jest w puszce kostnej, nie pozwalającej na zwiększenie jego pojemności. Sprawy ekspansywne, które rosną w jednym miejscu, powodują wzrost ciśnienia śródczaszkowego i tym samym upośledzają czynności całego mózgu, Ponieważ destrukcji tkanki mózgowej towarzyszą za- burzenia czynnościowe, przeto często na podstawie badań klinicznych nie umiemy rozstrzygnąć, ile trzeba położyć na karb zmian organicznych, a ile na ,karb zmian czynnościowych, Zresztą do wywołania nawet ciężkich następstw psychicznych wystarczą minimalne uszkodzenia tkanki mózgowej, które czeski badacz Kucera (1961) określił nazwą lekkich dziecięcych encefalopatii, nawią- zując do pneumoencefalograficznych badań Gollnitza (1954). Zrzeszenie Robocze Psychiatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Krajów Socjalistycznych poświęciło tej właśnie tematyce I Sympozjum w Szczecinie i Nowym Czarnowie w r. 1965. Te podkliniczne zmiany tkanki mózgowej bywają następstwem uszkodzeń pow- stałych w okresie okołoporodowym (perinatalnym) i decydują o sprawności psychiki dziecka i człowieka dorosłego. Szczególne znaczenie przypisuje się dzisiaj niedotlenieniu (hypoxidosis) z równolegle idącym zatruciem dwutlen- kiem węgla (hypercapnia), niedostatecznemu zaopatrzeniu mózgu w węglowo- dany i zmianom krwotocznym. W życiu pozapłodowym (postnatalnie) tę samą rolę odgrywają najczęściej czynniki infekcyjno-toksyczne i hipertermia. Ta- jemnica zdrowia psychicznego kryje się w genetycznych zaczątkach życia, w ge- nach, chromosomach, gametach, zarodku, a potem w płodzie, w przychodzą- cym na świat noworodku i w małym dziecku. Umiejscowienie zmian, które bywają natury anatomicznej, biochemicznej lub bioelektrycznej, jest kwestią sporną. Niektórzy sądzą, że chodzi głównie o zmiany w zwojach podstawy (ba- sal ganglia) i pniu mózgowym, inni że w istocie siateczkowej (fonnatio reti- cularis), której połączenia z korą mózgową i innymi częściami mózgowia uważa się dzisiaj za podstawę czynności, aktywujących, percepcyjnych i integracyj- nych, a w razie uszkodzenia za siedzibę. zaburzeń czuwania i skupiania uwagi. I rzeczywiście u dzieci eretycznych, z tzw. zespołem hiperkinetycznym (hyper-, kinetic behavior syndrome), tutaj właśnie znajdowano zmiany anatomopato-• logiczne. W genezie charakteropatii ogromną rolę odgrywają poza tym zmiany w płatach czołowych. [hasła pokrewne: , Zdrowa żywność, stomatolog Warszawa, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

W zespolach psycheorganicznych zasadniczo chodzi

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy tej sposobności warto podnieść, że pojęcie “zespół organiczny” i “proces organiczny” bynajmniej nie pokrywają się ze sobą. Przez zespół rozumiemy pewien szereg objawów klinicznych występujący w powtarzającym się stale składzie. Pojęcie procesu organicznego jest natomiast znacznie obszerniejsze. Są procesy organiczne, które mogą się nie, przejawiać żadnymi objawami kli- nicznymi, jak się bardzo często rzecz ma np. w padaczce lub w stanach po zapaleniu mózgu. Ujemny wynik badań w kierunku zespołu psychoorganicz- nego, włącznie z badaniem neurologicznym, nie uprawnia nas więc do wyłą- czenia procesu organicznego. Hipotetycznie zakłada się np., że na dnie schi- zofrenii przewlekłej i cyklofrenii leżą jakieś nie określone bliżej procesy orga- niczne, chociaż choroby te nie dają objawów zespołu psychoorganicznego, a przynajmniej nie stwierdza się tu podstawowego kompletu objawów psy- choorganicznych. Mówiąc w liczbie pojedynczej “zesp6ł psychoorganiczny” mamy na myśli ogólny zrąb strukturalny, powstały drogą abstrakcji z wielu obrazów klinicz- nych, różniących się między sobą bardzo znacznie. Wszystkie bowiem zespoły psychoorganiczne z rozległym zakresem możliwości różnicowych, mają pewne wspólne cechy, które można ująć w jedną całość. W danym przypadku może nie być niektórych objawów, chociaż nigdy nie brak zasadniczych. W obrębie zespołu psychoorganicznego można rozróżnić dwa typy: 1. Typ otępieniowy czy dementywny (dementia), określany też czasem nazwą zespołu amnestycznego. Zasadniczym objawem jest tu obniże- nie sprawności intelektualnej, tj. otępienie oraz zaburzenia pamięci. Podane synonimy nie są szczęśliwe, chociaż nie są i błędne. Ezecz w tym, że otępienie uważamy za objaw dotyczący tylko jednego gatunku czynności, mianowicie myślowych. Podobnie też zaburzenia pamięci, czyli amnezję, uważa się za objaw ograniczony tylko do tych czynności. Ponadto, aczkolwiek w rzeczy samej nigdy nie brak zaburzeń tych czynności, to jednak mogą one czasem być zaznaczone bardzo dyskretnie, a znacznie bardziej mogą się rzucać w oczy zaburzenia in- nych czynności psychicznych. Dlatego termin “zespół psychoorganiczny” jest najlepszy, gdyż jest dość obszerny, aby pomieścić wszystkie objawy składające się na to pojęcie. [więcej w: , Szkoła tańca Poznań, trener personalny, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

« Previous Entries