Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘trądzik’

Chorym otepialym najtrudniej zapamietac wydarzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Chorym otępiałym najtrudniej zapamiętać wydarzenia naj świeższej daty. Dawniejsze wydarzenia zapamiętali w czasach, gdy ich zdolność zapamięty- wania była jeszcze sprawna. Z ostatnich czasów nie tworzą się u nich zapisy pamięciowe, powstaje więc luka, rozciągająca się tym dalej wstecz, im cięższe są organiczne uszkodzenia mózgu. Oprócz tego mogą jednak powstawać wyrwy w zasobach engramów, nie idące chronologicznie wstecz, lecz bezładnie” roz- rzucone w różnych czasach. Można się o tym przekonać skłaniając chorego do , odtworzenia własnego życiorysu. Stwierdza się przy tym, że zdolność przypo- minania zachowanych zapisów pamięciowych nawet w daleko posuniętym otę- pieniu utrzymuje swoją sprawność. Właściwość ta może imitować dobrą pa- mięć i służyć niektórym chorym do dysymulacji. Jeżeli mamy sposobność badać chor.ego z postępującym procesem organicz- nym w pewnych odstępach czasu, to możemy za każdym razem stwierdzić powiększenie się ubytku pamięciowego coraz dalej wstecz. A więc chory może sobie za pierwszym razem jeszcze przypominać okres II wojny światowej, przy drugim badaniu pamięta jeszcze tylko drugą część okresu międzywojennego, przy czym miesza wydarzenia I i II wojny światowej. Wreszcie przy trzecim badaniu może już żyć tylko wspomnieniami swojej młodości. Mimo zwiększa- nia się rozmiarów luki pamięciowej wspomnienia z wczesnych lat dziecięcych zachowują zazwyczaj nie zwykłą żywość, a czasem niemal omamową pląstycz- ność. Organiczne zaburzenia pamięci są tak typowe, że przy pewnej wprawie nie można ich pomylić z czynnościowymi. Zależnie od tła etiologicznego mogą tu zachodzić pewne różnice. Tak np. w porażeniu postępującym różnica między wspomnieniami świeżymi i starszymi nie jest tak wyraźnie zaznaczona, ale zawsze da się wykryć, zwłaszcza w dalej posuniętym otępieniu. W alkoholicz- nym zespole Korsakowa świeższego pochodzenia chorzy mają wymazane prze- ważnie wszystkie wspomnienia od czasu zachorowania, podczas gdy dawne wspomnienia bywają dość dobrze zachowane. Później zwykle granica ta się zaciera i dawniejsze zapisy pamięciowe wykazują również wyrwy. W otępie- niu miażdżycowym zaburzenia pamięci bywają i co do treści, i co do czasu pochodzenia engramów bardziej nieregularne. [podobne: , rehabiliacja, salon fryzjerski mokotów, trądzik ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trądzik’

Chorym otepialym najtrudniej zapamietac wydarzenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Afekt patologiczny Samo określenie “afekt patologiczny” jest wieloznaczne, niejasne i często wprowadzające w błąd. W szerokim tego słowa znaczeniu można by rozu- mieć każde zaburzenie uczuciowości w przebiegu wszelkiego rodzaju psychoz i stanów ubytkowych. W psychiatrii sądowej rozumie się pod tym pojęciem wybuch afektywny odbiegający jaskrawo w swej jakości, nasileniu i prze- biegu od zwykłych tego rodzaju wyładowań uczuciowych znanych w krymino- logii jako tzw. działanie w afekcie, czy też działanie pod wpływem silnego wzruszenia. Te ostatnie pojęcia nie mają nic wspólnego z patologią i nie są przedmiotem dociekań psychiatrycznych. Przyczyny występowania takich wybuchów uczuciowych typu afektu pato- logicznego są dotychczas przedmiotem badań klinicznych. Początkowo wiązano je ze skłonnościami psychopatycznymi, z mniejszą wartościowością ośrodko- wego układu nerwowego itp. Znacznym postępem wydaje się być wprowadze- nie pojęcia encefalopatii i charakteropatii, opartych na przedmiotowych ba- daniach klinicznych, takich jak pneumo- i elektroencefalografia, angiografia mózgowa itd., które w większości przypadków pozwalają na stwierdzenie wy-. raźnych zmian organicznych w mózgu. Zmiany te warunkują występowanie zaburzeń afektywnych typu incontinentia affectiva, przebiegających zwykle ze znacznym zwężeniem świadomości i w związku z tym pozostawiających mniej- szą lub większą niepamięć. Z punktu widzenia klinicznego przypominają one stany pomroczne z tym jednak, że uwarunkowane i sprowokowane są czyn- nikami reaktywnymi. Przyjąć trzeba, że podobnie jak w przypadkach upoje- nia patologicznego musi istnieć i tutaj podłoże natury patologicznej, warun- kujące wystąpienie afektu patologicznego. Podłożem takim bywa w większości przypadków organiczne uszkodzenie mózgu, rzadziej, ogólne czynniki choro- bowe wpływające czasowo na czynności ośrodkowego układu nerwowego. Afekt patologiczny jako “inne zakłócenie czynności psychicznej” spełnia zwykle warunki art. 17 § 1 k. k. Przede wszystkim zniesiona jest zdolność kierowania postępowaniem przy mniej lub bardziej zachowanej zdolności roz- poznawania znaczenia• czynu. Stosowanie art. 79 k. k. zależy w pierwszym rzędzie od rodzaju podłoża patologicznego. [podobne: , trądzik, firma sprzątająca, witamina b6 ]

Comments Off