Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘trener personalny’

Przy tej sposobnosci warto podniesc,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy tej sposobności warto podnieść, że pojęcie “zespół organiczny” i “proces organiczny” bynajmniej nie pokrywają się ze sobą. Przez zespół rozumiemy pewien szereg objawów klinicznych występujący w powtarzającym się stale składzie. Pojęcie procesu organicznego jest natomiast znacznie obszerniejsze. Są procesy organiczne, które mogą się nie, przejawiać żadnymi objawami kli- nicznymi, jak się bardzo często rzecz ma np. w padaczce lub w stanach po zapaleniu mózgu. Ujemny wynik badań w kierunku zespołu psychoorganicz- nego, włącznie z badaniem neurologicznym, nie uprawnia nas więc do wyłą- czenia procesu organicznego. Hipotetycznie zakłada się np., że na dnie schi- zofrenii przewlekłej i cyklofrenii leżą jakieś nie określone bliżej procesy orga- niczne, chociaż choroby te nie dają objawów zespołu psychoorganicznego, a przynajmniej nie stwierdza się tu podstawowego kompletu objawów psy- choorganicznych. Mówiąc w liczbie pojedynczej “zesp6ł psychoorganiczny” mamy na myśli ogólny zrąb strukturalny, powstały drogą abstrakcji z wielu obrazów klinicz- nych, różniących się między sobą bardzo znacznie. Wszystkie bowiem zespoły psychoorganiczne z rozległym zakresem możliwości różnicowych, mają pewne wspólne cechy, które można ująć w jedną całość. W danym przypadku może nie być niektórych objawów, chociaż nigdy nie brak zasadniczych. W obrębie zespołu psychoorganicznego można rozróżnić dwa typy: 1. Typ otępieniowy czy dementywny (dementia), określany też czasem nazwą zespołu amnestycznego. Zasadniczym objawem jest tu obniże- nie sprawności intelektualnej, tj. otępienie oraz zaburzenia pamięci. Podane synonimy nie są szczęśliwe, chociaż nie są i błędne. Ezecz w tym, że otępienie uważamy za objaw dotyczący tylko jednego gatunku czynności, mianowicie myślowych. Podobnie też zaburzenia pamięci, czyli amnezję, uważa się za objaw ograniczony tylko do tych czynności. Ponadto, aczkolwiek w rzeczy samej nigdy nie brak zaburzeń tych czynności, to jednak mogą one czasem być zaznaczone bardzo dyskretnie, a znacznie bardziej mogą się rzucać w oczy zaburzenia in- nych czynności psychicznych. Dlatego termin “zespół psychoorganiczny” jest najlepszy, gdyż jest dość obszerny, aby pomieścić wszystkie objawy składające się na to pojęcie. [więcej w: , Szkoła tańca Poznań, trener personalny, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trener personalny’

Przy tej sposobnosci warto podniesc,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozgraniczamy ostro: I Leki nozolityczne zdolne wyleczyć chorobę w znaczeniu jednostki nozo- logicznej, a więc łącznie z jej przyczyną. II. Leki syndromolityczne zdolne usunąć cały zespół psychotyczny, chociaż nie mają mocy leczniczego wpłynięcia na jego podłoże i przyczyny organiczne. III.Leki symptomolityczne, które uśmierzają lub usuwają tylko objawy, lecz nie są zdolne wpłynąć leczniczo na całość syndromu lub choroby. Przykładem I grupy są leki krętkobójcze, dzięki którym można wyleczyć porażenie postępujące. Większość metod aktywnego lecznictwa psychiatrycz- . nego należy do II grupy. Ich przykładem są wstrząsy elektryczne i insulinowe, pochodne fenotiazyny neuroleptyczne i tymoleptyczne itp. Leków tych nie da się zastąpić środkami III grup,y, które nie mają działania przeciwpsychetycz- nego, chociaż skutecznie łagodzą objawy. Nieznajomość powyższych zasad sy- stematyki prowadzi do ciężkich błędów sztuki. W praktyce trzeba się liczyć z faktem klinicznym, że czynniki .endogenne i reaktywne przeplatają się ze sobą, tak że w postępowaniu rozpoznawczym zwykle trudno jest rozgraniczyć je ostro. Mówiąc np. o psychozach afektyw- nych, Weitbrecht (1961) wymienia wprost tzw. dystymię endoreaktywną, czyli gatunek depresji stojący na pograniczu endogennej i reaktywnej. Koncepcje takie są oczywiście wyrazem naszej niedoskonałości diagnostycznej, do której trzeba się otwarcie przyznać. Nic też nie pomogą spekulacje na temat podłoża psychoz endogennych. Przyjdzie czas, że podłoże to uchwycimy poznawczo doskonalszymi metodami przedmiotowymi. Wówczas skończą się hipotezy i domysły na temat istoty tego podłoża. [patrz też: , firma sprzątająca, odzież bhp, trener personalny ]

Comments Off

« Previous Entries