Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

Obok padaczki samoistnej, która byc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obok padaczki samoistnej, która być może, mimo wszystkich wątpliwości, ma swój swoisty czynnik etiologiczny, muszą się w klasie tej znaleźć przypadki różnej etiologii, na obecnym pozio- mie techniki diagnostycznej nie dające się rozpoznać. Taki sam zarzut można postawić grupie psychopatii i charakteropatii. Niektóre charakteropatie na- leżą niewątpliwie do odpowiednich pod względem etiologii klas. Ale i tutaj wzgląd praktyczny i trzeźwa ocena naszych możliwości diagnostycznych na obecnym poziomie techniki badania skłaniają nas do wyosobnienia takiej od- rębnej klasy, której składniki łączą podobieństwo obrazu klinicznego. Jeszcze .wiekszą niekorisekwencją zdaje się być ze stanowiska systematyki wspólne omawianie organicznych charakteropatii z psychopatiami, o których zakłada się, że nie są pochodzenia organicznego, lecz że są wariantami w zakresie po- jęcia normy.. Nastąpiło więc tutaj przesunięcie nie tylko z klasy do klasy w obrębie tej samej “warstwy” psychoorganicznej, lecz co więcej, z okresu przedchorobowego do okresu chorobowego. Za tym pogwałceniem klucza sy- stematyki przemawiają doniosłe względy dydaktyczno-kliniczne. Mianowicie, różnicowanie między psychopatią a organiczną charakteropatią. jest zadaniem bardzo trudnym, w konkretnym przypadku nie zawsze wykonalnym. Psy- chopatie należą więc teoretycznie do okresu przed chorobowego, lecz praktycz- nie- muszą być nadal omawiane łącznie z ehorobami psycheorganicznymi. Klasyfikacja czynnościowych zespołów psychotycznych lub ner- wicowych również nie jest zadaniem łatwym. Tutaj oczywiście ani klucz etio- logiczno-nozologiczny, ani anatomopatologiczny nie wchodzą w rachubę, cho- dzi bowiem o jednostki nozograficzne, które nie mają stałego uwarunkowania etiologicznego dla danego zespołu swoistego. Pozostawiając przyszłym bada- niom tajemnicę ich patogenezy i patofizjologii, ograniczyć się musimy w kli- nice z konieczności do faktów nozograficznych. Jednym z nich jest podział na psychozy i nerwice (psychonerwice). [hasła pokrewne: , olejek makadamia, ubranka dla niemowląt, dieta i odchudzanie ]

Comments Off