Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘witamina b6’

Wykorzystanie odruchów warunkowych do leczenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wykorzystanie odruchów warunkowych do leczenia możliwe jest również na innej drodze. W Niemczech wyrabia się aparat “Uroflex”, który budząc dziecko konsek- wetnie i natychmiast zaraz po zmoczeniu, wytwarza korzystne odruchy warunkowe i działa psycholeczniczo. Na Węgrzech Gereb (1960) skonstruował elektrorriczny aparat “Enurograf” czuły na najlżejszą wilgoć. Aparat zapisuje rytm moczenia nocnego i reaguje dzwonkiem na wilgoć. Ponieważ moczenie Występuje zawsze o tej samej porze, można po pewnym czasie przestawić aparat w ten sposób, że budzi on dziecko automatrcznie tuż przed zmoczeniem się. Budzik ten zdał już w praktyce egzamin.
MIMOWOLNE ZANIECZYSZCZANIE SIĘ KAŁEM (ENKOPRESIS) Jest to sprawa analogiczna do moczenia mimowolnego, jednakże znacznie rzadsza. Samoistne oddawanie kału pod siebie jest w okresie niemowlęcym zjawiskiem fizjologicznym. Staje się zjawiskiem patologicznym, jeżeli trwa poza ten okres. I tutaj mówi się o enkopresis primaria, jeżeli zachodzi nieprzerwana CIągłość zanieczyszczania się kałem od okresu niemowlęcego, i o enkopresis secundaria, jeżeli dziecko już nauczyło się zgłaszać swoją potrzebę, a po pew- nym okresie bezobjawowym popada pod tym względem ponownie w stan nie- mowlęcy. Enkopresis i enuresis nierzadko występują równocześnie u tego sa- mego dziecka. I tutaj wykluczamy z zakresu tego pojęcia przypadki nietrzy- mania kału (incontinentia alvi) na tle zmian organicznych. Zanieczyszczanie się kałem jest więc również psychonerwicą. Przypadek taki możs się zresztą zdarzyć normalnemu dziecku, np. w razie biegunki, przy• zbyt” silnym parciu na stolec i niemożności bezzwłocznego udania się do ustępu. O patologii mó- wimy wówczas, gdy przypadki takie powtarzają się uporczywie. I tutaj może chodzić o zanieczyszczanie się w nocy i w dzień. [podobne: , badania psychologiczne, witamina b6, odwrócona osmoza ]

Comments Off

Posts Tagged ‘witamina b6’

Wykorzystanie odruchów warunkowych do leczenia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trzypiętrowe rozpoznania etioepigenetyczne, jakkolwiek odpowiadają rze- czywistości klinicznej, stwarzają ogromne trudności statystykom, którzy dążą do uproszczenia zagadnień rozpoznawczych. Wyobraźmy sobie analogiczne sprawy w dziedzinie medycyny somatycznej. Wiemy, że w owrzodzeniu tocz- niowym bardzo często pojawia się rak. Jest to również zjawisko etioepigenezy, chociaż rozgrywające się jakby w innym wymiarze. Proces toczniowy stwa- rza tutaj warunki dla powstania epigenetycznego nawarstwienia nowotworo- wego. Statystyk, który bada zagadnienie zachorowalności, powinien jednego i tego samego osobnika uwzględnić dwukrotnie, mianowicie zarówno jako chorego na raka, jak i jako chorego na gruźlicę skóry. Ten sam osobnik powi- nien się pojawić w statystyce dwukrotnie. Taką samą etioepigenezę widzą oku- liści w zjawisku występowania pewnych schorzeń oczu (episde1itis, keratitis Itd.) na tle procesów ropnych stomatologicznych. Leczyć można wówczas obja- wowo nawarstwienie okulistyczne lub przyczynowo-podstawowe schorzenie zę- bów. Te same zjawiska etioepigenezy odgrywają w psychiatrii, jak widzie- liśmy, nieporównanie donioślejszą rolę. W statystykach uproszczonych często- kroć powstają wskutek tego zniekształcenia rzeczywistości klinicznej. Jeżeli w przebiegu guza mózgu wystąpiło majaczenie, to i turnor cerebri, i majacze- nie zasługują w rćwnej mierze na uwzględnienie. Zespół paranoidalny na tle schizofrenii przewlekłej i takiż sam zespół na tle niedoczynności tarczycy są identyczną jednostką statystyczną. A jednak w statystyce urzędowej pierwszy przypadek nazwany zostanie schizophrenia paranoides lub nawet bez tego przymiotnika, a drugi przypadek znajdzie się, być może, między chorobami układu dokrewnego albo też, jeżeli przypadek ten znajdzie się w szpitalu psy- chiatrycznym, nazwany zostanie np. psychozą na tle autointoksykacji, a może zaliczony zostanie do schizofrenii. Przykładów takich można by przytoczyć bez liku. Nie tu jest miejsce, w którym by należało kusić się o rozwiązanie tych trudności. Samo zagadnienie jest jednak zbyt ważne, aby wolno je było po- minąć milczeniem. Trzeba wiedzieć, że same podstawy sprawozdawczości psy- chiatrycznej, a tym samym i statystyki, domagają się zreformowania. Sta- tystyka musi się nagiąć do życia, a nie na odwrót. [przypisy: , pieczenie w miejscach intymnych, olejek arganowy do włosów, witamina b6 ]

Comments Off

« Previous Entries