Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

U mezczyzny zachodza nastepujace zaburzenia:

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U mężczyzny zachodzą następujące zaburzenia: , 1. Zbyt wczesny wytrysk nasienia (ejaculatio pmematura) nie jest właściwie niczym nieprawidłowym, lecz raczej przejawem tężyzny fizycz- nej. U młodych chłopców i młodych mężczyzn, którzy po raz pierwszy lub po pewnej przerwie podejmują stosunek płciowy, z zasady wytrysk następuje bardzo rychło, zbyt rychło, aby kobieta zdążyła osiągnąć szczytowanie. Nawet ejaculatio ante immissionem penis, a więc właściwy wytrysk przedwczesny, nie jest tutaj niczym patologicznym. Przy regularnych stosunkach płciowych, dość . często powtarzanych, sprawa ta ulega unormowaniu. Zbyt wczesny wytrysk jest wyrazem fizjologicznej nadwrażliwości. Zdarza się jednak nie tylko u ty- pów neuropatycznych, lecz i u naj zdrowszych mężczyzn, że z tym fizjologicz- nym objawem zwiążą się wyobrażenia o niemocy płciowej. Winę ponoszą tutaj popularne broszury uświadamiające i inne nienaukowe informacje, które przed- stawiają w przejaskrawionych barwach skutki uprawianego samogwałtu. Jed- nym z tych skutków miałaby być niemoc płciowa. Występujący raz i drugi wczesny wytrysk, zwłaszcza gdy nastąpi sine frictionibus już w okresie wstęp- nych pieszczot, wytwarza w wyobraźni młodego człowieka przeświadczenie nie- mocy płciowej. Wytwarza się splot autosugestii z zespołem oczekiwania lęko- wego, który powoduje niepowodzenie przy każdym następnym usiłowaniu pod- jęcia stosunku płciowego. Dużo zależy tutaj od partnerki płciowej, której za- chowanie może działać albo uspokajająco, albo rozdrażniająco. W tym okresie wystarczy jedna rozsądna rada światłego doradcy, aby doprowadzić sprawę do porządku. Uspokajająco działa już uświadomienie, że zjawisko leży w zakresie normy. Jeżeli między jednym stosunkiem a drugim nie będzie zbyt dużej przerwy, to każdy następny stosunek będzie trwał dłużej. Powodzenie pierw- szego stosunku uśmierza już stan lękowy, podnosi zachwiane samopoczucie i zapobiega grożącej nerwicy. [podobne: , implanty Warszawa, Zdrowa żywność, tusz do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

U mezczyzny zachodza nastepujace zaburzenia:

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Oiębłość względna wskutek niejednczesności szczytowania (frigiditas relatiua e dyssynchronisatione orgasmi). Oziębłość bezwzględna jest stanem analogicznym do zupełnego zaniku popędu płciowego u mężczyzny. Jest to rzecz pochodzenia organicznego. Oziębłość płciowa względna może polegać na źle dobranym małżeństwie. Mianowicie z innym mężczyzną dana kobieta doznawałaby zadowolenia. Przypadki te nie należą do psychopa- tologii, chociaż powikłania życiowe tego typu mogą być czynnikiem reaktyw- nym w wielu psychonerwicach. Zaburzenie omawiane tu zachodzi z koniecz- ności, jeżeli partner płciowy cierpi na wytrysk zbyt wczesny lub przedwczesny. Często jednak zaburzenie to występuje dlatego, że małżonkowie nie są uświa- domieni co do elementarnych zagadnień psychofizjologii życia płciowego. Wie- dzieć trzeba, że prawidłowa krzywa orgazmu wygląda inaczej u mężczyzny, a inaczej u kobiety. U mężczyzny wznosi się jednostajnie bardziej lub mniej stromo i po osiągnięciu szczytowania spada nagle w dół. U kobiety rozkosz płciowa wzrasta falami w górę, przy czym ostatnia fala. bardziej pozioma niż szczytowanie u mężczyzny, a więc dłużej trwająca, opada znacznie wolniej. Tak jest w prawidłowych warunkach. Jeżeli szczytowanie u mężczyzny wy- stąpi zbyt wcześnie, to krzywa rozkoszy u kobiety ulega przerwie, o czym męż- czyzna może w ciągu wielu lat pożycia małżeńskiego nie wiedzieć. Tajemnica leży w tym, że u kobiety przedwstępne pieszczoty przed podjęciem stosunku odgrywają znacznie większą rolę niż u mężczyzny. Potrzebne są one fizjolo- gicznie nie tylko dla przygotowania pochwy do stosunku przez wzmożone wy- dzielanie śluzu z gruczołów macicznych, ale i dla przygotowania psychicznego. Im dłużej trwają wstępne pieszczoty, tym szybciej i łatwiej dochodzi u kobiety do orgazmu. Mężczyzna nieuświadomiony lub zbyt gruboskórny, aby o tym pamiętał, zbyt wcześnie rozpoczyna stosunek, zbyt wcześnie go kończy i tym samym powoduje niestosunek szczytowania, który stanowi istotę dyspareunii. Wiedzieć trzeba ponadto, że kobieta może w ciągu jednego stosunku mieć kil- kakrotnie orgazm. Wielcy uwodziciele w rodzaju Casanowy udają wlasny or- gazm wielokrotnie, doprowadzając kochankę do licznych szczytowań. Roko- wanie w dyspareunii omawianego typu jest dobre pod warunkiem, że małżon- kowie zasięgną porady fachowej i zorganizują pożycie zgodnie z zasadami psy- chofizj ologii. [patrz też: , bielizna damska sklep internetowy, Zdrowa żywność, masło shea ]

Comments Off

« Previous Entries