Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

SRODKI ZABEZPIECZAJACE Rola bieglego-psychiatry w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ŚRODKI ZABEZPIECZAJĄCE Rola biegłego-psychiatry w sprawach karnych nie kończy się na stwierdze- niu stopnia poczytalności sprawcy przestępstwa. Spoczywa na nim również obowiązek wypowiedzenia się, czy uznany z powodu zaburzeń psychicznych za niepoczytalnego lub ograniczonego co do poczytalności w stopniu znacznym sprawca przestępstwa jest w dalszym ciągu niebezpieczny dla porządku praw- nego. Zagadnienia te regulują następujące przepisy kodeksu karnego: Art. 79: “Jeżeli sprawcę czynu zabronionego pod groźbą kary uznano za nieodpowie- -dzialnego, a jego pozostawanie na wolności grozi niebezpieczeństwem porząd- kowi prawnemu, sąd zarządza jego umieszczenie w zamkniętym zakładzie .dla psychicznie chorych albo w innym zakładzie leczniczym”. Art. 80: “Jeżeli przestępcę uznano za mającego zmniejszoną zdolność rczpoznawania lub kie- rowania postępowaniem (art. 18 § 1), a jego .pozostawanie na wolności grozi niebezpieczeństwem porządkowi prawnemu, sąd może zarządzić jego umieszcze- nie w zamkniętym zakładzie dla psychicznie chorych albo w innym zakładzie leczniczym”. Paragraf 2 art. 80: “Jeżeli takiego przestępcę sąd skazał na karę pozbawienia wolności, to o tym, czy orzeczoną karę wykonać, sąd rozstrzyga po .zwolnieniu przestępcy z zakładu leczniczego”. Art. 81 k.k.: “Czasu pobytu w za- kładach, wymienionych wart. 79 i 80, nie oznacza się z góry. Sąd nie może zarządzić zwolnienia z zakładu wcześniej niż po upływie jednego roku”. Art. 82 § 1: “Jeżeli czyn pozostaje w związku z nadużywaniem napojów wyskokowych lub innych środków odurzających, sąd może zarządzić, by sprawcę, po ewen- •tualnym odbyciu wymierzonej kary, umieszczono w odpowiednim zakładzie leczniczym na przeciąg dwu lat”. Art. 82 § 2: ,,0 wcześniejszym zwolnieniu z zakładu rozstrzyga sąd”. Art. 82 k.k. nie ma dotychczas praktycznego znaczenia, gdyż nie mamy “od- powiednich zakładów leczniczych”, a kierowanie alkoholików do szpitali. psy- chiatrycznych nie byłoby celowe i uszczupliłoby znacznie i tak już zbyt małą liczbę miejsc dla psychicznie chorych. [podobne: , deratyzacja warszawa, Kabiny Sanitarne, odwrócona osmoza ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)