Medycyna i Lekarze
Działy medycyny, lekarze oraz ich specjalizacje…

Z brzmienia art. 79 k.k.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Z brzmienia art. 79 k.k. wynika, że. prawodawca nie uważa, aby każdy nie- poczytalny sprawca czynu przestępczego musiał być internowany w szpitalu psychiatrycznym i dopuszcza możliwość pozostawienia takiego osobruka na -wolności. Biegły pamiętać jednak musi o tym, że niezastosowanie art. 79 w przy- padku orzeczenia warunków art. 17 powinno być głęboko przemyślane i oparte na wszechstronnym przeanalizowaniu cech osobowości badanego osobnika . Z doświadczeniaa sądowo-psychiatrycznego wynika, że takie przypadki są raczej rzadkie. Nowoczesne lecznictwo psychiatryczne, przede wszystkim wprowadze- nie środków psychoplegicznych, zmienilo nasze dotychczasowe poglądy na tę sprawę, szczególnie w stosunku do psychoz czynnościowych (III warstwa etio- epigenetyczna), które w większości przypadków ustępują w krótkim czasie. Przepis art. 81 k.k. wydaje się przestarzały, gdyż zwolnienie internowanego ze .szpitala psychiatrycznego po zastosowaniu nowoczesnego leczenia możliwe jest już po kilkunastu tygodniach. To samo dotyczy rnutatis mutandis stosowania art. 80 k.k. – choć w znacznie zwężonym zakresie. Przewidziane w kodeksie karnym środki zabezpieczające mają na celu uchro- nienie społeczeństwa przed możliwością dalszych działań przeciwspołecznych psychicznie chorego, który już przynajmniej raz dokonał przestępstwa. Jest to więc swego rodzaju akcja zapobiegawcza w znaczeniu społecznym. Takie samo zapobieganie możliwym przestępstwom dokonanym przez chorych psychicznie, którzy jeszcze nie popadli w konflikt z kodeksem karnym, nie jest przewidziane w przepisach karnych, lecz regulowane tymczasem odpowiednim zarządzeniem .Ministra Zdrowia, w przyszłości zaś opracowywaną obecnie ustawą psychiat- ryczną. Przygotowanie takiej ustawy jest o tyle pilne, że wspomniane zarządze- nie oddaje decyzję hospitalizacji psychicznie chorych, nawet niebezpiecznych dla porządku prawnego, w ręce prawnego opiekuna chorego (takim opiekunem w większości przypadków jest naj bliższa rodzina pacjenta), a nie w ręce czyn- nika fachowego, jakim jest lekarz. W praktyce często nie udaje się lekarzowi przekonać najbliższej rodziny o konieczności hospitalizacji chorego, podobnie , jak i o konieczności dalszego leczenia szpitalnego. Możliwość odwołania się le- karza do władz prokuratorskich niewiele tu zmienia, gdyż nawet krótkotrwała zwłoka w hospitalizacji chorego niebezpiecznego dla porządku prawnego lub dla siebie samego. może stać się przyczyną wielu nieszczęść .. Zamknięcie zaś ta- kiego chorego w szpitalu psychiatrycznym bez zgody prawnego opiekuna lub wbrew jego woli wtedy, gdy zachodzi nagłość, naraża lekarza na wiele nieprzy- jemności. Owa “nagłość” bywa bardzo różnie interpretowana przez rozmaitych przedstawicieli opinii publicznej,. czujących się upoważnionymi do wypowiada- nia swych sądów w takich sprawach. Problemy te znajdują niewątpliwie od- powiednie rozwiązanie w przygotowywanej ustawie psychiatrycznej, która sta- nie się aktem prawnym uzupełniającym m. in. także i przep.isy art. 79 i 80 k.k. w stosunku do chorych psychicznie, którzy jeszcze nie popadli w konflikt z ko- deksem karnym. [podobne: , protetyka, gabinet kosmetyczny, odzież bhp ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)