psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Z brzmienia art. 79 k.k.

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Z brzmienia art. 79 k.k. wynika, że prawodawca nie uważa, aby każdy niepoczytalny sprawca czynu przestępczego musiał być internowany    w szpitalu psychiatrycznym i dopuszcza możliwość pozostawienia takiego osobnika na wolności. Biegły pamiętać jednak musi o tym,                 że niezastosowanie art. 79 w przypadku orzeczenia warunków art. 17 powinno być głęboko przemyślane i oparte na wszechstronnym przeanalizowaniu cech osobowości badanego osobnika . Z doświadczenia sądowopsychiatrycznego wynika, że takie przypadki są raczej rzadkie. Nowoczesne lecznictwo psychiatryczne, przede wszystkim wprowadzenie środków psychoplegicznych, zmieniło nasze dotychczasowe poglądy na tę sprawę, szczególnie w stosunku do psychoz czynnościowych (III warstwa etioepigenetyczna), które w większości przypadków ustępują w krótkim czasie. Przepis art. 81 k.k. wydaje się przestarzały, gdyż zwolnienie internowanego ze szpitala psychiatrycznego po zastosowaniu nowoczesnego leczenia możliwe jest już po kilkunastu tygodniach. To samo dotyczy rnutatis mutandis stosowania art. 80 k.k.  choć w znacznie zwężonym zakresie. Przewidziane w kodeksie karnym środki zabezpieczające mają na celu uchronienie społeczeństwa przed możliwością dalszych działań przeciwspołecznych psychicznie chorego, który już przynajmniej raz dokonał przestępstwa. Jest to więc swego rodzaju akcja zapobiegawcza w znaczeniu społecznym. Takie samo zapobieganie możliwym przestępstwom dokonanym przez chorych psychicznie, którzy jeszcze nie popadli w konflikt z kodeksem karnym, nie jest przewidziane w przepisach karnych, lecz regulowane tymczasem odpowiednim zarządzeniem .Ministra Zdrowia, w przyszłości zaś opracowywaną obecnie ustawą psychiatryczną. Przygotowanie takiej ustawy jest o tyle pilne, że wspomniane zarządzenie oddaje decyzję hospitalizacji psychicznie chorych, nawet niebezpiecznych             dla porządku prawnego, w ręce prawnego opiekuna chorego (takim opiekunem w większości przypadków jest najbliższa rodzina pacjenta),    a nie w ręce czynnika fachowego, jakim jest lekarz. W praktyce często nie udaje się lekarzowi przekonać najbliższej rodziny o konieczności hospitalizacji chorego, podobnie , jak i o konieczności dalszego leczenia szpitalnego. Możliwość odwołania się lekarza do władz prokuratorskich niewiele tu zmienia, gdyż nawet krótkotrwała zwłoka w hospitalizacji chorego niebezpiecznego dla porządku prawnego      lub dla siebie samego. może stać się przyczyną wielu nieszczęść . Zamknięcie zaś takiego chorego w szpitalu psychiatrycznym bez zgody prawnego opiekuna lub wbrew jego woli wtedy, gdy zachodzi nagłość, naraża lekarza na wiele nieprzyjemności. Owa nagłość bywa bardzo różnie interpretowana przez rozmaitych przedstawicieli opinii publicznej, czujących się upoważnionymi do wypowiadania swych sądów         w takich sprawach. Problemy te znajdują niewątpliwie odpowiednie rozwiązanie w przygotowywanej ustawie psychiatrycznej, która stanie  się aktem prawnym uzupełniającym m. in. także i przepisy art. 79 i 80 k.k. w stosunku do chorych psychicznie, którzy jeszcze nie popadli             w konflikt z kodeksem karnym. [podobne: samsel i syn, apteka gemini suwałki, gemini chojnice ]

Tags: , ,

No Responses to “Z brzmienia art. 79 k.k.”

  1. The Happy Jock Says:

    moje wyniki: tsh 4,400

  2. Milena Says:

    [..] Odniesienie w tekscie do klinika medycyny estetycznej warszawa[...]

  3. Apolonia Says:

    trzeba brać tego odpowiednio dużo i stosować zbilansowaną dietę

Artykuł dotyczy tematów: apteka gemini suwałki gemini chojnice samsel i syn