psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Co zawiera się w art. 120 K.K.

Posted in Uncategorized  by admin
September 10th, 2019

Art. 120 formułuje rotę przyrzeczenia, jakie biegły składa przy objęciu swego stanowiska: Świadomy wagi mych słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego wykonam z całą sumiennością i bezstronnością. Zgodnie z przepisem     § 2 tegoż artykułu biegły sądowy składa przyrzeczenie tylko przy objęciu stanowiska, a składając opinię w poszczególnych sprawach powołuje się na nie. Dalsze przepisy k.p.k. mówią o tym, że biegli mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zadawać pytania oskarżonemu i świadkom  (art. 121). Jeżeli zaś opinia biegłych jest niejasna lub sprzeczna, sąd lub prowadzący śledztwo lub dochodzenie może zarządzić, zgodnie                 z przepisem art. 124, ponowne przesłuchanie tych samych biegłych lub wezwać innych, a korzystając z przepisu art. 125, sąd lub prowadzący śledztwo lub dochodzenie może zasięgnąć opinii odpowiedniego urzędu lub zakładu (w odniesieniu do ekspertyzy psychiatrycznej kliniki, szpitala lub instytutu) zamiast wzywania biegłych lub niezależnie od ich wezwania. Każda osoba wezwana w charakterze biegłego stawić się powinna  w miejscu, dniu i godzinie, wskazanych w wezwaniu i pozostać aż do zwolnienia. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa biegłego, sąd lub prokurator nakłada na biegłego grzywnę, a ponadto w razie odroczenia rozprawy na biegłego nałożony być może obowiązek zwrotu kosztów wywołanych jego niestawiennictwem. Sąd lub prokurator w razie potrzeby zarządzić może także przymusowe sprowadzenie biegłego. Wszystkie te zarządzenia wynikają z art. 128 § 1. Przymusowe sprowadzenie biegłych stosuje się jednak tylko w wypadkach wyjątkowych (§ 2 art. 128). Biegłym za ich czynności przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży. Wysokość wynagrodzenia              za poszczególne czynności (badanie, studiowanie akt, obecność na rozprawie itd.) określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości      z dnia 12 lipca 1956 r.  (DZ. U.P.R.L. z dn. 6. 8. 1956 r., Nr 33/56, Po.z. 155). [przypisy: samsel i syn, apteka gemini suwałki, gemini chojnice ]

Tags: , ,

No Responses to “Co zawiera się w art. 120 K.K.”

 1. Swampmasher Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rtg[...]

 2. Jeremi Says:

  Podobnie jak pieprzyki.

 3. Filip Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: somatodrol[...]

 4. Wojciech Says:

  Świetny artykuł, mimo wszystko

Artykuł dotyczy tematów: apteka gemini suwałki gemini chojnice samsel i syn