psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Niepoczytalność lub poczytalność ograniczona z winy sprawcy

Posted in Uncategorized  by admin
September 8th, 2019

Istnieją stany patologicznego zakłócenia czynności psychicznych, które powstają z winy dotkniętego nimi osobnika. Chodzi tu o wywołane środkami odurzającymi krótkotrwałe zaburzenia psychiczne, najczęściej typu majaczeniowego, pomrocznego lub tylko ilościowego zwężenia świadomości z czasowym obniżeniem uczuciowości wyższej. . Takim środkiem odurzającym najbardziej rozpowszechnionym jest alkohol. Sporadycznie mogą mieć znaczenie takie środki odurzające, jak morfina, kokaina, haszysz, eter, meskalina itp. Jeżeli sprawca czynu zagrożonego karą z własnej winy wprawił się w stan zmniejszonej lub zniesionej poczytalności jednym z tego rodzaju środków (praktyczne znaczenie ma głównie alkohol), nie może korzystać on z przywileju art. 17 czy 18 k.k. Prawodawca możliwość taką przewidział w paragrafach drugich art. 17 i 18 k.k., które mówią: Art 17 § 2  Przepisu § 1 nie stosuje się do przypadku, gdy sprawca wprawił się umyślnie w stan zakłócenia czynności psychicznej po to, by dokonać przestępstwa. Art. 18 § 2 Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy ograniczenie zdolności jest skutkiem odurzenia wynikającego z winy sprawcy. Zwrócić trzeba uwagę na nieco inne ujęcie tego przepisu w jednym i drugim wypadku. Wart. 17 mowa jest o u m y ś l n y m wprawieniu się w stan zakłócenia czynności psychicznych po to aby dokonać przestepstwa z  wart. 18 mowa jest tylko o odurzeniu wynikającym z winy sprawcy. Wynikałoby z tego, że przestępca działający tempore criminis w takim stanie upojenia alkoholowego, który znosi poczytalność, korzystać może z bezkarności mimo, że odurzenie wynikło z jego winy, jeżeli przewód sądowy nie udowodni mu, że zamiar dokonania przestępstwa zapadł u niego przed wprawieniem się w stan nietrzeźwości. Jednocześnie jednak przestępca działający w takim stanie upojenia alkoholem, który ogranicza w znacznym stopniu jego poczytalność, karany jest z całą surowością prawa. Obowiązującemu sformułowaniu § 2 art. 1f k.k. można zarzucić jeszcze i to, że z punktu widzenia psychiatrycznego trudno wyobrazić sobie, by sprawca czynu przestępczego działający w stanie niepoczytalności, spowodowanym w wypadku odurzenia alkoholem głębokimi zmianami świadomości, mógł wprowadzić w czyn postanowienie przestępstwa powzięte w stanie trzeźwości. Z tych też względów przepis § 2 art. 17 k.k. nie ma praktycznego zastosowania. Poza tym podkreślić trzeba, że takie stany upojenia alkoholowego, które znoszą poczytalność, występują bardzo rzadko, a jeszcze rzadziej prowadzą do przestępstw z powodu ciężkich objawów somatycznych (sopor, coma). O tzw. upojeniu patologicznym i zagadnieniu winy w odurzeniu alkoholowym będzie mowa później. [patrz też: mpgk świętochłowice, artodonto, grażka łódź ]

Tags: , ,

No Responses to “Niepoczytalność lub poczytalność ograniczona z winy sprawcy”

 1. Married Man Says:

  Boli mnie ciągle brzuch

 2. Sandbox Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do transport medyczny Gdańsk[...]

 3. The Happy Jock Says:

  Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

 4. Gabriela Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: ból zęba[...]

 5. Spider Fuji Says:

  Bardzo ciekawy i wyczerpujacy artykul

Artykuł dotyczy tematów: artodonto grażka łódź mpgk świętochłowice