psychiatra warszawa
psychiatra warszaw – badania psychologiczne – porady psychologiczne

Rola biegłego psychiatry

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2019

Rola biegłego psychiatry w sprawach karnych nie kończy się na stwierdzeniu stopnia poczytalności sprawcy przestępstwa. Spoczywa na nim również obowiązek wypowiedzenia się, czy uznany z powodu zaburzeń psychicznych za niepoczytalnego lub ograniczonego co do poczytalności w stopniu znacznym sprawca przestępstwa jest w dalszym ciągu niebezpieczny dla porządku prawnego. Zagadnienia te regulują następujące przepisy kodeksu karnego: Art. 79: Jeżeli sprawcę czynu zabronionego pod groźbą kary uznano za nieodpowiedzialnego, a jego pozostawanie na wolności grozi niebezpieczeństwem porządkowi prawnemu, sąd zarządza jego umieszczenie w zamkniętym zakładzie dla psychicznie chorych albo w innym zakładzie leczniczym Art. 80: Jeżeli przestępcę uznano za mającego zmniejszoną zdolność rozpoznawania lub kierowania postępowaniem (art. 18 § 1), a jego pozostawanie na wolności grozi niebezpieczeństwem porządkowi prawnemu, sąd może zarządzić jego umieszczenie w zamkniętym zakładzie dla psychicznie chorych albo w innym zakładzie leczniczym. Paragraf 2 art. 80: Jeżeli takiego przestępcę sąd skazał na karę pozbawienia wolności, to o tym, czy orzeczoną karę wykonać, sąd rozstrzyga po zwolnieniu przestępcy z zakładu leczniczego  Art. 81 k.k.: Czasu pobytu w zakładach, wymienionych wart. 79 i 80, nie oznacza się z góry. Sąd nie może zarządzić zwolnienia       z zakładu wcześniej niż po upływie jednego roku Art. 82 § 1: Jeżeli czyn pozostaje w związku z nadużywaniem napojów wyskokowych lub innych środków odurzających, sąd może zarządzić, by sprawcę, po ewentualnym odbyciu wymierzonej kary, umieszczono w odpowiednim zakładzie leczniczym na przeciąg dwu lat  Art. 82 § 2: ,,0 wcześniejszym zwolnieniu z zakładu rozstrzyga sąd Art. 82 k.k. nie ma dotychczas praktycznego znaczenia, gdyż nie mamy odpowiednich zakładów leczniczych, a kierowanie alkoholików do szpitali. psychiatrycznych             nie byłoby celowe i uszczupliłoby znacznie i tak już zbyt małą liczbę miejsc dla psychicznie chorych. [podobne: mpgk świętochłowice, artodonto, grażka łódź ]

Tags: , ,

No Responses to “Rola biegłego psychiatry”

 1. Easy Sweep Says:

  Article marked with the noticed of: wybielanie zębów lampą[...]

 2. Natan Says:

  Jestem w ciąży

 3. Mad Irishman Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: trec cm3[...]

 4. Agnieszka Says:

  U mnie szybko udalo sie wrocic do normalnego funkcjonowania

Artykuł dotyczy tematów: artodonto grażka łódź mpgk świętochłowice